Legal & compliance

Правни изисквания и съответствие

Нашето съответствие и правни становища, позиции и насоки

Спазваме съответните закони и разпоредби във всички държави, в които упражняваме дейност. Тук можете да намерите насоки за нашите потребители, доставчици и партньори, както и някои от позициите, които заемаме като отговорен бизнес.

Потребителска информация

Помага ви да се ориентирате в теми като фалшифицирани стоки, сиви стоки и измамни пазари.

Legal & Compliance - Consumer info

Информация за доставчици и партньори

Когато работите с нас, моля, уверете се, че спазвате общите условия за покупка и използвайте логото ни по правилен начин.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Стандартите на Canon

Позицията ни относно съвременното робство, поверителността, достъпността, данъците и разликата в заплащането между половете.

Legal & Compliance - Canon values