Виждането ни за данъците

18 декември 2018 г.

Въведение

Тази стратегия важи за Canon Europa NV и всички предприятия Обединеното кралство, част от нейната група. Позовавания на „Canon Europa“ включват всички компании от Обединеното кралство и места на стопанска дейност в рамките на групата Canon Europa NV.

Canon Europa е част от мултинационалната група Canon Inc, чийто главен офис се намира в Япония.

Canon Europa се ръководи от същите принципи, както и Canon Inc, и спазва Кодекса на поведение на групата.

Кодекс на поведение и принципи на Canon Group

Canon е приел за своя корпоративна философия концепцията за „киосей”, което може да се преведе като „да живеем и работим заедно за общото благо”, и основната му политика на управление е да допринася за просперитета и благополучието на света, като същевременно полага усилия да се превърне в реална глобална група от компании, която процъфтява благодарение на отлични постижения и се гордее с дългогодишен корпоративен растеж и развитие.

Canon вярва, че, като мултинационална компания с бази в целия свят, стриктното плащане на данъци в държавите и регионите, в които развива дейност, е една от най-фундаменталните и важни социални отговорности.

Именно поради тази причина Canon спазва следните принципи по отношение на данъчните въпроси.

  1. Плащане на данъци съгласно съответното данъчно законодателство и наредби
  2. Гарантиране, че осчетоводяването на данъците и другите процеси се извършва безупречно съгласно закона
  3. Разработване на системи за управление на данъците и работа по повишаване на осведомеността по отношение на данъчно съответствие
  4. Спазване на общи международни правила за международно данъчно облагане (насоки, изготвени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и ООН) и гарантиране, че действията са в съответствие с данъчните закони на отделната държава

Управление на риска и планиране на управление

Данъчното звено за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), което отговаря за данъците в Обединеното кралство, има офиси в Обединеното кралство и в Нидерландия. Данъчното звено за EMEA се ръководи от Данъчния директор за EMEA, който докладва на Главния финансов директор на Canon за EMEA. Настоящата Данъчна стратегия е одобрена от и за нейното изпълнение отговаря Съветът на Canon Europa NV.

Данъчното звено за EMEA има за цел да гарантира съответствие с цялото данъчно законодателство в регионите, които са в обхвата на дейността му, и също така отговаря за предоставяне на съдействие и подкрепа по технически въпроси. Това по-конкретно се отнася за трансгранични въпроси, бизнес модел и преструктуриране на юридически лица, при които се отчита вероятност от възникване на данъчни рискове. Полагаме активни усилия за откриване, оценка, наблюдение и управление на тези рискове, за да гарантираме, че няма да попречат на целите ни. Където е налице неопределеност или значителна степен на сложност, ние търсим съвет от външни специалисти според случая. По този начин Данъчното звено за EMEA може да гарантира, че всички данъчни въпроси на територията на Обединеното кралство и в по-широкия регион се управляват адекватно. То също така гарантира, че всички данъчни въпроси се обработват правилно за целите на данъчното отчитане и с цял да гарантира комплексно докладване към външните одитори.

Отношение към данъчното планиране и нивата на риск

Canon Europa управлява данъчните си дейности, като се стреми да постигне сигурност и да избегне изненади. Не извършваме трансакции без ясна основна търговската цел. Не използваме изкуствени структури и не търсим начини да прехвърлим печалби към юрисдикции с ниски данъци.

Когато структурираме търговските си дейности, анализираме данъчните аспекти с цел да се гарантира съответствие и сигурност в максималната възможна степен. На територията на Обединеното кралство може да използваме наличните данъчни стимули и облекчения, за да минимизираме разходите за данъци в нашите стопански дейности. Те ще бъдат приложени по начина, предвиден от Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество, като при необходимост ще се обърнем за съвет към външни специалисти.

Когато предприятия от Canon Europa взаимодействат помежду си и с други предприятия на Canon, ние се стремим такива сделки да бъдат осъществявани при справедливи пазарни условия. Ако сделките са трансгранични, тогава се стремим да намалим риска от двойно данъчно облагане съгласно наличните облекчения, предлагани чрез мрежата от данъчни спогодби.

Данъчното звено за EMEA поддържа високо ниво на познания и осведоменост по данъчни въпроси и следи актуалното развитие в областта, като Действията за борба срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Base Erosion and Profit Shifting Actions) на ОИСР/Г20, чиято цел е да се гарантира, че печалбите се облагат там, където се извършват икономическите дейности, генериращи печалбите, и където се създава стойност.

Взаимоотношения с Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество и други органи

Canon Europa осъществява открити, честни и градивни взаимоотношения с Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество. Работата ни е насочена към поддържане на нискорискови взаимоотношения, посредством провеждането на диалог със съответните данъчни служители, когато възникнат въпроси в реално време, или когато сложно тълкуване на закона изисква разяснение. Участваме в срещи с Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество, за да предоставим най-актуалната бизнес информация на предприятията в Обединеното кралство и тези от групата EMEA.

Canon Europa се стреми да предоставя пълни, точни и навременни оповестявания в данъчните декларации по отношение на всички данъци в Обединеното кралство. В случай че възникнат неволни грешки, същите се коригират възможност най-скоро след откриването им.

Освен поддържането на добри взаимоотношения с Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество, Canon Europa също така осъществява чрез представителни органи активни контакти с правителства и организации във връзка с предложени промени в международни стандарти, където това е уместно.

Горната Данъчна стратегия е предназначена да съответства на Приложение 19, алинея 19 от Закона за финансите от 2016 г. При позовавания на „данък“ за цели в Обединеното кралство се имат предвид съдържащите се в Приложение 19, алинея 15 от Закона за финансите от 2016 г.

Настоящата Данъчна стратегия е одобрена от и за нейното изпълнение отговаря Съветът на Canon Europa NV.

Настоящата стратегия е в сила от датата на публикуване, докато не бъде заменена.