Срокове и Условия на използване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПРЕДИ ДА ОТВОРИТЕ УЕБСАЙТА НА CANON EUROPE. Отваряйки уебсайта на Canon, вие приемате задължението да спазвате описаните по-долу срокове и условия.
АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

1. Приемане

2. Canon Website

3. Информация за Cookie файлове

4. Използване

5. Декларация

6. Отговорност

7. Политика за поверителност

8. Запазени марки

9. Canon Europa N.V.

10. Действащи закони

11. Авторски права

1. Приемане

Canon Europa N.V. ("Canon") ви предоставя достъп до този уебсайт ("Canon Website") на базата на следните срокове и условия ("Срокове и Условия"). Отваряйки коя да е страница на този уебсайт Canon Website, вие се задължавате да спазвате тези Срокове и Условия. Тези Срокове и Условия могат да бъдат обновявани от Canon периодично чрез публикуване на обновените Срокове и Условия без предварително писмено уведомяване към вас. При всяко отваряне на уебсайта Canon Website вие трябва да проверявате дали Сроковете и Условията са обновени.

 

  Горе

2. Canon Website

Чрез този уебсайт Canon Website вие ще имате достъп до информация за определени продукти и услуги на Canon и ще можете да изпращате запитвания до Canon, за да получите повече информация. Моля, обърнете внимание, че Canon Website е уебсайтът на Canon за Европа и достъпните продукти и услуги може да се различават в зависимост от държавата. Моля, използвайте хипервръзките към уебсайтовете на съответните държави, за да научите подробности относно достъпните продукти и услуги.

 

  Горе

3. Информация за Cookie файлове

Прочетете повече за нашите правила относно Cookie файлове.

  Горе

4. Използване

Вие се съгласявате да не публикувате и да не изпращате чрез този уебсайт никакви материали, които са или биха могли да бъдат тълкувани като: (i) клеветнически, неверни, нецензурни, обидни, оскърбителни, подстрекаващи расизъм, дискриминационни или  сквернословни; (ii) в нарушение на каквото и да е право за поверителност или търговска тайна; (iii) в нарушение на правата за собственост на трета страна или ако не притежавате всички необходими лицензи и/или одобрения за това; или (iv) в нарушение на кой да е закон.

Вие също така се съгласявате да не прехвърляте към или изпращате чрез уебсайта никакви материали, които могат да се тълкуват като или да подстрекават към поведение, което би могло да се счита за криминално деяние, нарушаване на граждански права или по друг начин нарушаване на законите на коя да е държава или правоспособен орган, или нарушаване на правата на трета страна, валидни в коя да е част от света.

Canon си запазва правото да премахва от уебсайта всякакви материали, за които счита, че нарушават условията от Точка 3 или са по друг начин неуместни. Въпреки описаното по-горе, вие се съгласявате, че Canon не контролира съдържанието в уебсайта, публикувано от други потребители, нито претендира за проследяване на информацията в уебсайта с цел осигуряване на нейната точност, уместност или съответствие с принципите, описани в тези Срокове и Условия.

Забранено е да помествате в уебсайта Canon Website хипервръзки към други уебсайтове, които са неприлични или неуместни, и вие се задължавате незабавно да отстраните всякакви хипервръзки, ако Canon по свое усмотрение поиска това.

Всички материали (включително, но не само, текст, музика, звук, снимки, графики, изображения, видео, компилации от данни, цифрово съдържание за изтегляне и софтуер), включени в този уебсайт ("Материали"), са собственост на компанията Canon и нейните доставчици и тези материали са защитени от европейските, японските и международните закони за авторското право.

Canon ви предоставя правото да разглеждате и изтегляте Материалите само за лични цели и за използване с нетърговска цел, при условие че по никакъв начин не ги модифицирате и не създавате никакви производни на тях материали, не ги възпроизвеждате или публично излагате, представяте, разпространявате или по-друг начин използвате с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е всякакво използване на Материалите чрез който и да е друг уебсайт или в мрежова среда с каквато и да е цел.

Ако желаете да използвате Материалите за цели, различни от описаните по-горе, трябва предварително да получите съгласието на съответните притежатели на авторското право или лицата, предоставящи лиценз за тези Материали, напр. компанията Canon, нейните доставчици и др.

Ако желаете директно да цитирате коя да е част от Съдържанието в кой да е печатен материал, напр. списание, моля, свържете се за разрешение с администратора на уебсайта на адрес new.media@canon-europe.com. Ако желаете да публикувате коя да е част от Материалите на CD диск или друга медия, моля, посочете коя част от Материалите желаете да публикувате.

Вие се съгласявате да не предявявате към Canon и филиалите на Canon каквито и да е искове и претенции за претърпени загуби или щети, възникнали в резултат от неспазването на тази Секция 3.

 

  Горе

5. Декларация

Canon отхвърля всички условия, гаранции, постъпки или други условия, относно предоставянето или претенциите за предоставяне, неуспешното предоставяне или закъснението в предоставянето на каквито и да е услуги, свързани с уебсайта Canon Website или с това дали уебсайтът Canon Website е точен, пълен или актуален, които биха могли при липсата на тази Секция 4 да окажат влияние на отношенията между Canon и вас или биха могли по друг начин да бъдат тълкувани като част от тези Срокове и Условия или кой да е допълнителен договор, независимо дали чрез постановление, общ закон или по друг начин. Вие разбирате и се съгласявате, че използвате уебсайта Canon Website на своя собствена отговорност и че Canon не гарантира, че уебсайтът Canon Website ще отговаря на вашите изисквания или че уебсайтът Canon Website ще бъде постоянно достъпен, без грешки и сигурен. Всякакво съдържание или услуги, осигурявани от Canon Website или от Canon във връзка с Canon Website са изпълнени такива "КАКВИТО СА" и "КАКТО СА ДОСТЪПНИ" и Canon няма да прави каквито и да е постъпки или промени, преки или косвени, по отношение на Canon Website за съдържанието или услугите, включени в или достъпни във връзка с този Canon Website. Canon си запазва правото по свое усмотрение да променя или оттегля всякакво съдържание или услуги, предлагани като част от Canon Website.

 

  Горе

6. Отговорност

Canon, всяка друга страна (независимо дали е свързана със създаването, публикуването, поддръжката или достъпа до този уебсайт Canon Website) и всяка от компаниите на Canon, както и длъжностните лица, директорите, служителите, акционерите или техните представители, отхвърлят всякакво задължение или отговорност за каквото и да е количество или вид щети към вас или трета страна, (включително без ограничения всякаква пряка, косвена, наказателна или причинно-следствена загуба или щета или каквито и да е пропуснати приходи, ползи, облаги, данни, договори, парични ползи или загуби или щети, възникнали от или свързани по какъвто и да е начин с прекъсване на бизнеса и независимо дали в противоречие (включително, без ограничения, небрежност), по договор или по друг начин във връзка с този уебсайт Canon Website по какъвто и да е начин или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на този уебсайт Canon Website, всякакви уебсайтове, свързани с Canon Website, или материалите в тези уебсайтове, включително, но не само, загуби или щети, причинени от вируси, които може да са заразили вашето компютърно оборудване, софтуер, данни или друга собственост, използвана за достъп до, работа с или претърсване на този уебсайт Canon Website или изтегляне на материали от Canon Website или кой да е уебсайт, свързан с този уебсайт Canon Website. Това не влияе на вашите законови права.

Нищо в тези Срокове и Условия не отменя или ограничава отговорността на компанията Canon по отношение на (i) смърт или физическо нараняване, поради нейна небрежност; (ii) измама; или (iii) каквато и да е отговорност, която не може да бъде отменена или ограничена съгласно действащите закони.

 

  Горе

7. Политика за поверителност

Ако изберете да се регистрирате в някоя част от този уебсайт на Canon, вие приемате да предоставите на Canon точните данни, както се изисква съгласно формуляра за регистрация. За подробности относно използването и предаването на вашите лични данни вижте тази ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  1. Информацията, предоставена във формуляр или по друг начин чрез уебсайта на Canon, ще се използва от Canon, което за целите на този раздел 7 също така ще включва Canon Europe Ltd, с цел предоставяне на услугите, които сте заявили посредством уебсайта на Canon.
  2. Периодично Canon, дъщерни дружества на Canon или нейни агенти могат да използват тази информация за маркетингови цели или да ви информират за други продукти и услуги, които смятаме, че може да са интересни за вас. Можете да укажете дали желаете да получавате такава информация в съответното поле на вашия формуляр за регистрация. Доколкото информацията се предоставя чрез имейл, вие може да се отпишете от списъка за разпращане на съобщения. Вашите лични данни могат да бъдат свързани с информацията на браузъра, други дъщерни дружества на Canon и трети страни (като доставчици на хостинг услуги) за целите, посочени по-горе в политиката за бисквитки, както и за целите на груповата администрация. Това може да включва предаване на данните извън рамките на Европейското икономическо пространство. Някои от тези получатели може да се намират в държави, които нямат едни и същи закони за поверителност както държавите членки на ЕС, но вие може да бъдете сигурни, че се прилагат необходимите мерки за защита на поверителността и сигурността на вашите данни.
  3. Ние се ангажираме да защитаваме поверителността на вашите лични данни. Вашите лични данни се съхраняват в защитени компютри и картотеки и няма да се използват за други цели, различни от посочените в настоящата "Политика за поверителност на данните". Сървърът, който Canon използва за съхранение на тази информация, е достъпен само за определени организации на трети страни, изпълнители и/или упълномощен персонал на Canon под строг контрол на Canon ("Упълномощен персонал"). Също така този сървър е свързан към интернет чрез защитна стена и следователно не е публично достъпен.
  4. На вашия компютър ще бъдат инсталирани малки файлове с информация, известни като бисквитки, за да се събира статистическа информация, включително навигационни пътеки, брой посещения, стари потребители и попадения на страница. Единствените лични данни, които могат да се съдържат в бисквитките, са данни, които вие сами предоставяте. Те не могат да четат данни от вашия твърд диск. Ние използваме тези бисквитки, за да можем да определим полезността на информацията, която предлагаме, и да видим доколко е удобен за работа нашият уебсайт. Canon не споделя информацията, която събира с бисквитките, с други организации, различни от Canon, нито я продава на трети страни. Ако предпочитате да не получавате бисквитки от нашия уебсайт, можете да настроите браузъра си да ви предупреждава, преди да приеме бисквитки, и да отхвърлите бисквитката, когато браузърът ви предупреди за такова присъствие. Можете също така да отхвърлите бисквитките, като ги изключите във вашия браузър. Вие не сте задължени да разрешите бисквитките, за да може да използвате някоя част от уебсайтовете на Canon.
  5. Вие имате право на достъп, може да коригирате, актуализирате или заличавате вашите данни, като използвате съответната връзка към вашия профил или като изпратите искане на consumer.deletion@canon-europe.com
  6. Ние ще съхраняваме личните ви данни само за времето, което е необходимо, за да ви предоставим услугите, които сте заявили, или за такова допълнително количество време, каквото се изисква по закон.
  7. Настоящата "Политика за поверителност на данните" подлежи на периодични промени от страна Canon. Тези промени могат да засегнат използването от наша страна на вашите лични данни. Актуализираната Политика за поверителност ще бъде на разположение на уебсайта на Canon без предварително уведомление до вас.

За подробности относно това как използваме информацията за потребителите вижте нашата "Политика за поверителност на данните на потребителите".

Политика за поверителност за онлайн системата за подбор на персонал на Canon

  Горе

8. Запазени марки

Нямате право да показвате или използвате по какъвто и да е начин запазените марки или логата на Canon или Canon Group без предварителното писмено съгласие на Canon.

 

  Горе

9. Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Netherlands
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222

Регистриран номер: Регистрационен номер на компанията: 33166721
VAT no: NL005916343B01

  Горе

10. Действащи закони

Тези Срокове и Условия са обект на и се тълкуват съгласно английските закони. Споровете, възникнали във връзка с тези Срокове и Условия, са обект изключително на компетенцията на английските съдилища.

 

  Горе

11. Авторски права

Copyright © Canon Europa N.V.иCanon Europe Ltd2002-2005. Всички права запазени. Строго забранено е копирането, разпространението, публикуването или модифицирането на всякакви материали или софтуер, съдържащи се в уебсайта Canon Website или достъпни при последваща поддръжка, без предварителното писмено съгласие на Canon.

Версия 1
Дата на публикуване: 23/02/2005

 

  Горе

spacer
					image
  • Canon
  • ...
  • Срокове и условия