Общи условия

БЕЗПЛАТНО ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДА CANON EOS RP

1. CANON И УЧАСТНИЦИ

1.1. Това състезание се ръководи от Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Нидерландия („Canon“).

1.2. Всички членове („участници“) трябва да са жители на Белгия, Нидерландия, Люксембург, Полша, Унгария, Словакия, Чехия, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Испания, Португалия, Италия, Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, Русия, Обединено кралство, Ирландия, Гърция, Турция, Бахрейн, Иран, Ирак, Йордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, ОАЕ, Йемен, Румъния, Словения, България, Украйна или Хърватия на възраст от или над 18 години.

1.3. Служителите на Canon, нейните дъщерни дружества, техните семейства, агенти и други страни, пряко свързани с тази промоция и спонсорството, нямат право да участват.

1.4. С участието си в това състезание се счита, че всички участници са се съгласили да бъдат обвързани с тези общи условия, освен ако не са уведомени за промяната на условията в писмена форма.

2. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА И КАК ДА УЧАСТВАТЕ

2.1. Безплатното теглене на наградата ще се извърши от Canon и срокът за участие е от 14 февруари до 14 април 2019 г.

2.2. За да се включат в безплатното теглене на наградата на Canon EOS RP („Наградата“), участниците трябва да попълнят своите данни.

2.3. Разрешено е само по едно участие на човек.

2.4. Участия, получени след крайната дата, няма да могат да бъдат включени в това Безплатно теглене на награда. Canon си запазва правото да дисквалифицира непълни или нечетливи карти за събиране на данни.

3. НАГРАДАТА

3.1. Двама победители ще бъдат избрани на случаен принцип от всички валидни участия, получени за периода 14 февруари – 14 април 2019 г.

3.2. Всеки победител ще получи Canon EOS RP.

3.3. Наградата не може да се прехвърля и никакви парични или кредитни алтернативи няма да бъдат заменени за предлаганата награда. В случай че предлаганата награда е недостъпна поради обстоятелства, които са извън нашия контрол, Canon си запазва правото да предложи алтернативна награда с равна или по-висока стойност.

4. ИЗБОРЪТ

4.1. С помощта на генератор на случайни числа всеки победител ще бъде избран от всички допустими участия и името на победителя ще бъде потвърдено от Canon.

4.2. Canon ще публикува информацията за победителя(ите) на 1/5/2019 и след това ще се свърже с победителя(ите) чрез имейл адреса, предоставен във формуляра за събиране на данни, за да получи подробности за доставката на наградата.

4.3. Ако Canon получи някаква отхвърлена или непотърсена награда от победителя(ите) в рамките на 7 дни от опита за контакт по имейл, първоначално обявеният победител ще загуби наградата си.

4.4. Наградата може да бъде присъдена на други участници по абсолютна и единствена преценка на Canon.

4.5. Наградата ще бъде връчена на победителите до 31/05/2019.

4.6. Наградата е посочената при публикуването.

4.7. Наградата се връчва добросъвестно на победителите от Безплатното теглене на награда от Canon. Ако победител не може да приеме наградата по някаква причина, тогава трябва да уведоми Canon възможно най-скоро.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Нидерландия, е администраторът на лични данни, предоставени от участниците. Предоставените лични данни се съхраняват сигурно и могат да бъдат прехвърляни на защитен сървър извън ЕИП. Личните данни, събрани от участниците, са предмет на Политиката за поверителност на данните за потребителите https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2. Canon ще се свърже с Вас за целите на администрирането на безплатното теглене на награди или в случай че Canon желае да обсъди всяка друга употреба на информацията, предоставена за безплатното теглене на награди.

5.3. Canon си запазва правото да публикува името и града на победителя или да публикува всяка награда, която се представя след датата на безплатното теглене.

6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

6.1. При изключителни обстоятелства Canon може да анулира наградата и/или да промени други промоционални условия, в случай че тези промени са необходими и могат да бъдат обосновани от обективни причини.

6.2. Canon си запазва правото да откаже да приеме всяко участие или да възстанови пълната стойност на всяка награда, ако прецени, че е налице злоупотреба или нарушение на условията на това безплатно теглене на награда.

6.3. Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, повреда или нараняване от какъвто и да било характер, претърпени от участник в тази промоция. Въпреки това, нищо в тези Условия няма да доведе до изключване или ограничаване на отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказаната небрежност от страна на нейните служители или изпълнители.

6.4. В случай на спор относно тълкуването или прилагането на правилата по всеки въпрос, свързан с безплатното теглене на награди, решението на директорите на Canon е окончателно и няма да се започва кореспонденция.

6.5.    Ако съдът на компетентна юрисдикция или друг компетентен орган установи, че някоя част от тези условия е невалидна, неправомерна или неприложима, тогава тази част ще се премахне от останалите условия, които продължават да бъдат валидни до пълната степен, разрешена по закон.

7. ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тъй като сте участващ потребител, законите на Вашата страна на пребиваване ще се прилагат за този конкурс и Вие може да имате право да заведете съдебно производство на нашия език и в местните съдилища. Можете да получите информация за правата си от местната организация за защита на правата на потребителите. Тези Условия не ограничават никакви законови права, които могат да бъдат приложими.