Canon се ангажира да постигне нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Принос към бъдещето с ниски въглеродни емисии

Canon работи за намаляване на емисиите на CO2 навсякъде, където развива бизнес

Всички ние изпитваме опустошителното въздействие на изменението на климата върху нашата планета, най-вече чрез глобалното увеличаване на природните бедствия, причинени от екстремни метеорологични явления. Това е критичен момент за всички да действат.

Нашата цел е да защитим глобалната околна среда чрез намаляване на въздействието от нашите продукти. Съсредоточени сме върху намаляването на емисиите на CO2 от доставката и използването на суровини и части до оперативните дейности на обекта и логистиката.

Преминаване към нулеви въглеродни емисии

Поели сме ангажимент да се превърнем в компания с нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

„Нулеви въглеродни емисии“ се постига, когато количеството въглерод, което изпускаме в атмосферата, не е повече от отстраненото количество.

За да постигнем тази цел, активно намаляваме емисиите на парникови газове (ПГ). Определяме количествено емисиите по време на целия жизнен цикъл на продукта, за да намалим емисиите на всеки отделен етап.

Целта ни е да намалим емисиите на CO2 през жизнения цикъл на продукта с 3% на годишна база. Ако се запази, това ще се равнява на приблизително 50% намаление на емисиите до 2030 г. спрямо нивата от 2008 г.

В момента сме на път да постигнем тази цел, като отчетохме средно подобрение от 4,1% между 2008 – 2022 г. Общото намаление от 2008 г. възлиза на 43%.

GREEN

Външно валидиране на целите ни

Постигнахме значителен напредък по тази цел и други, поставени в нашия бизнес от 2008 г. Никога не сме се отклонявали от ангажимента си. Винаги извършваме редовни прегледи на дългосрочните си цели, за да проверим дали приносът ни е в съответствие с целта ни да допринесем за общество с ниски въглеродни емисии и постигане на нулеви емисии до 2050 г.

Не е достатъчно просто да гледаме собствените си прогнози и приноси, а да имаме цели, които са разработени в съответствие с най-новите проучвания за климата и това, което е необходимо за постигане на целите на Парижкото споразумение. Ето защо кандидатствахме за валидиране чрез SBTi (инициатива за научнообосновани цели).

Разбиране на цифрите зад целите ни

Canon прилага както цели за интензивност, така и абсолютни цели към своя бизнес.

Нашата цел за интензивност е намаляване, специално фокусирано върху жизнения цикъл на нашия продукт. Поставихме си цел за 50% намаление на емисиите на CO2 до 2030 г. в сравнение с нивата от 2008 г. през целия жизнен цикъл на продукта. С това имаме предвид как нашите продукти са проектирани, произведени, изпратени и използвани от клиента.

Абсолютната цел разглежда общите емисии на даден бизнес, като например офисите, транспорта, използван от нашите служители, начина, по който захранваме и управляваме производствените обекти, както и чрез веригата за доставки.

За да бъдем допуснати до валидиране съгласно SBTi, трябва да включим абсолютна цел с базова стойност не по-рано от 2015 г. за общи емисии на организацията.

Стремим се да намалим емисиите на ПГ в абсолютен обхват 1 и 2 с 42% и емисиите на ПГ в абсолютен обхват 3 (категория 1 и 11) с 25% до 2030 г. от базовата 2022 г. в съответствие с критериите на SBTi.

Действията ни за намаляване и общите ни цели не са се променили и все още сме ангажирани, както винаги, да намалим въздействието си върху околната среда и да достигнем нулеви емисии до 2050 г.

CDP

Признаване в списъка A на CDP

За 2023 г. Canon получи оценка А за изменението на климата от CDP – за трети път сме включени в най-високия им списък А и това ни поставя в първите 2% от оценяваните компании в тази категория.

CDP е международна организация с нестопанска цел в областта на околната среда, която оценява най-големите компании и организации по света по отношение на техните усилия за справяне с екологичните проблеми.

Преминаване към възобновяема енергия

82% от електроенергията ни в Европа се генерира от възобновяеми източници

Използваме възобновяема енергия в нашите европейски операции, доколкото е възможно, и продължаваме да увеличаваме използването на възобновяеми източници, за да намалим емисиите на CO2.

През 2021 г. 45% от общите ни енергийни нужди в Европа са били от електроенергия. И от тях 82% са генерирани от възобновяеми източници. Нашият производствен обект в Поинг, Германия, използва 100% възобновяема енергия.

Нашата нова централа в Европа, Близкия изток и Африка и централата в Обединеното кралство и Ирландия получиха отлични оценки BREEAM* за своята енергийноефективна концепция и използване на възобновяема енергия. Новата BMS система и фотоволтаичните панели на покрива са довели до постигане на почти 50% намаление на потреблението на енергия в сградата.

Сградата ни във Венло, Нидерландия използва термопомпена система, ефективни системи за съхранение на топла и студена вода и LED осветление, за да се намали потреблението на енергия. Имаме и слънчеви панели и зарядни станции на електрически превозни средства и в двата обекта.

Стремим се да използваме максимално възобновяемата енергия като ефективен енергиен източник, докато напредваме към постигане на нулеви нетни емисии на CO2 до 2050 г.

Допълнителна информация

За повече информация относно нашите глобални усилия за намаляване на въздействието върху околната среда, моля, посетете нашите глобални страници: