Warranty_Banner.jpg

Информация за Европейската гаранционна система на Canon

По-долу е изложена подробна информация относно общите гаранционни условия за ремонт в сервиз на производителя и ремонт на място.

Гаранционна информация

В случай, че продукт на Canon прояви дефект, нашите клиенти могат да се възползват от Европейската гаранционна система (ЕГС), която гарантира, че неизправността ще бъде отстранена безплатно в рамките на ограничен период от време, считано от покупката на продукта (съгласно общите правила).

ЕГС предлага две различни възможности за сервизно обслужване. Вашето местоположението и закупеният продукт определят с коя от възможностите разполагате.

ЕГС за връщане на продукта обратно към производителя :
Повечето от продуктите на Canon за масово потребление предлагат възможност за ремонт в сервиз на производителя. Ако по време на гаранционния срок даден продукт прояви производствен дефект, той трябва да бъде върнат в одобрен от Canon сервиз, където ще бъде ремонтиран безплатно от техник на Canon. След извършване на ремонта, продуктът ще ви бъде върнат.

ЕГС за ремонт на място :
За конкретни лазерни и мастилено-струйни продукти (в избрани страни) се предлага и ремонт на място. Вижте списъка с отговарящи на изискванията продукти по-долу в общите условия за ремонт на място.

Ако продукт, отговарящ на изискванията, прояви производствен дефект по време на гаранционния срок, упълномощен от Canon техник ще ви посети на място и ще го ремонтира безплатно. Ако в този документ не са включени общите условия за ремонт на място, то тази услуга не се предлага във вашата държава. В такъв случай имате възможност единствено да ремонтирате продукта в сервиз на производителя.

За да видите пълните общи условия на видовете гаранционни услуги, щракнете върху съответната гаранционна възможност по-долу -


Условия на Европейската гаранционна система (ЕГС)  

С настоящата гаранция Canon и членовете на ЕГС гарантират, че хардуерът на този продукт ще бъде в изправно състояние по време на гаранционния период. В случай, че в рамките на определения гаранционен срок хардуерът прояви дефекти, отстраняването им ще бъде извършено безплатно в оторизираните сервизни центрове на Canon в страните-членки на ЕГС.

Тези  условия  за  гаранционно  обслужване  с  изпращане  в  сервиз  на  производителя  се  отнасят  за  продукти  Canon, предназначени за и закупени в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) плюс Швейцария и Обединеното кралство.

Безплатните  гаранционни  услуги  на  ЕГС  могат  да  бъдат  използвани  само  срещу  представянето  на  настоящата гаранционна  карта,  придружена  с  оригинална  фактура/касова  бележка,  издадена  на  потребителя  от  продавача. Гаранционната карта трябва да съдържа: а) името на купувача; б) име и адрес на продавача; в) модел и сериен номер на закупения продукт, при наличието на такива; и г) датата на покупка на продукта. Canon си запазва правото да откаже гаранционно обслужване ако горепосочената информация не е пълна или е била заличена или променена след датата на оригиналната продажба на продукта от продавача на потребителя. Canon може да ремонтира или замени продукти на Canon  с  нови  или  фабрично  възстановени  части  или  продукти  с  еквивалентни  или  подобрени  характеристики и надеждност. Canon може също да замени продуктите с еквивалентни модели, когато производството на оригиналния модел е преустановено. Фабрично възстановени части или продукти ще бъдат използвани само ако е разрешено от законодетаелството на държавата, в която се прилага гаранцията.

1. Гаранционен период

Гаранцията е валидна за срок от две години* от датата на закупуването на продукта от потребителя, който факт се удостоверява с гореспоменатите документи.

* PIXMA G серия: две години или 30000 страници - което от двете настъпи по-рано.

* PIXMA G550/G650: две години или 10000 страници - което от двете настъпи по-рано.


2. Осъществяване на гаранционните услуги

Гаранционните услуги се извършват в оторизирани сервизни центрове на Canon.

Всички разходи, свързани с транспортирането на продукта до и от сервизните центрове на Canon за сметка на потребителя. Ако продуктът е внесен в страна, която не е страна-членка на ЕГС и която не приема гаранционната карта, продуктът трябва да бъде върнат обратно в страната, от която е бил закупен, за да бъде реализирано правото на гаранционно обслужване.

3. Членове на ЕГС:

За детайлна информация относно гаранционната отговорност в отделните държави, моля обърнете се към съответния регионален член на ЕГС (Европейската гаранционна система)


4. Ограничения:

Тази гаранция не покрива:

 • Периодични проверки, поддръжка и ремонт или замяна на части в резултат на нормално износване.

 • Консумативи.

 • Софтуер.

 • Части, подлежащи на износване (напр. видеоглави, Оптични части за проектор, абсорбиращи тампони за отпадъчно мастило и ролки на водача), както и консумативи и аксесоари (напр. батерии и записващи носители), включително, но без да се ограничава до: ленти, DVD, карти с памет и преносими твърди дискове, използвани с този продукт, не се покриват от тази гаранция.

 • Дефекти, причинени в резултат на модификации на продукта без разрешението на Canon.

 • Разходи, направени от сервизните центрове на Canon при извършване на настройки или модификации на продукта, необходими за привеждане на същия в съответствие с техническите изисквания или инструкциите за безопасност в съответната държава, или други разходи, свързани с приспособяване на продукта към съответни спецификации, в които са настъпили промени след датата на доставка на продукта.

 • Повреди в резултат на несъответствие на продукта със специфични стандарти или спецификации в държава, различна от страната, където е закупен продукта.

 • Гаранционното обслужване не включва повреди и/или дефекти в продукта, резултат от:

 • Несъобразена с предназначението на продукта употреба, прекомерна експлоатация, неспазени указания за употреба или  използване  на  продукта,  посочени  в  ръководството  за  употреба  и/или  съответните  документи  за  използване, включително но не само, вреди поради неправилно съхранение, изпускане, силен удар, корозия, прах, вода или пясък.

 • Поправки, модификации или почистване на продукта, осъществено в сервизни центрове, които не са оторизирани от Canon.

 • Повреди, причинени пряко от използването на резервни части, софтуер и консумативи (като например мастило, хартия, тонер или батерии), които не са съвместими с продукта. Съвместимостта с конкретен продукт на Canon трябва да е посочена върху опаковката, и е гарантирана само при използване на оригинални резервни части, софтуер или консумативи на Canon, тъй като те са били тествани. Съветваме ви да проверите съвместимостта преди употреба.

 • Инсталиране на продукта към оборудване, което не е одобрено за инсталация от Canon.

 • Неподходяща опаковка на продукта при връщането му в оторизиран сервизен център на Canon.

 • Инциденти  или  природни  бедствия,  или  всякакви  събития  извън  контрола  на  Canon,  включително,  но  не  само, светкавици, наводнения, пожар, обществени безредици или неподходяща вентилация.

5. Други

Услугите, свързани с гаранционното обслужване, може да бъдат забавени, когато се извършват извън страната, в която е извършена покупката, поради това, че продуктът не се разпространява на пазара на съответната държава, където се извършва гаранционното обслужване или се продава модел, пригоден за съответната държава, съответно когато нужните резервни части за продукта не са налични в държавата, където се извършва гаранционното обслужване. Потребителят носи отговорност за поддържането и запазването на софтуерни файлове и програми преди извършването на ремонта и възстановяването им след приключване на последния.

Canon не поема отговорност за каквито и да било други претенции, включително, но без да се ограничава до, загуба на записващия носител, загуба на данни и др., които не са изрично посочени в тази гаранция. Когато връщате продукта за гаранционно обслужване, моля опаковайте го внимателно, обезопасете го, приложете касовата бележка и гаранционната карта, инструкциите за ремонт и (ако е приложимо) образец от записващия носител, върху който се съхраняват снимките, направени с продукта.

Гаранцията не засяга законоустановените права на потребителите според приложимото национално законодателство, нито правата на потребителя, произтичащи от договора за продажба с продавача. При липса на приложимо национално законодателство във връзка с гаранционната отговорност, тази гаранция се счита за единствено обезщетение и нито Canon, нито клоновете/дъщерните дружества на Canon или други членове на ЕГС ще бъдат отговорни за каквито и да било случайни или косвени вреди от нарушаване на гаранционните условия на този продукт.

Тези Гаранционни Условия Се Предлагат От Canon, Без Да Отменят Действието На Законните Права, Които Може Допълнотелно Да Имате, По Отношение На Продуктите, Обхванати От Настоящите Условия.Ако имате допълнителни въпроси относно Европейската гаранционна система, моля, свържете се с нас на имейла за поддръжка или посредством телефона за поддръжка.Данни за връзка за Европейската гаранционна система

Таблицата по-долу съдържа държавите, които предлагат Европейската гаранционна система на Canon, за повече информация, моля, прегледайте пълните Общи условия на Европейската гаранционна система на Canon.

Можете да намерите информация за контакт за всяка държава и нивото на обслужване, което е достъпно.

Моля имайте предвид, че където е налична, услугата на място се предоставя само за продукти, отговарящи на изискванията.

Държава Информация за контакт с помощния център Налични услуги на Европейската гаранционна система Ограничения на услугата на място
Австрия

+43 1 360 277 45 67

Canon Австрия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Няма
Белгия

+32 (0)2 620 01 97

Canon Белгия (нидерландски)
Canon Белгия (френски)

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Няма
България

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

Canon България

Връщане в сервиз Не е приложимо
Хърватия

Фото/видео продукти: +385 1 2313 222

PHOTO CENTAR D.O.O.

Принтери: +385 1 6222 122

K.S.U.-COMPANY D.O.O.

Връщане в сервиз Не е приложимо
Кипър

+357 25 056 960

Canon Cyprus

Връщане в сервиз Не е приложимо
Чешка република

+420 296 335 619

Canon Чехия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Няма
Дания

+45 70 20 55 15

Canon Дания

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Дания (включително свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
Естония

+372 630 0530
overall@overall.ee

Цялостно обслужване

Връщане в сервиз Не е приложимо
Финландия

+358 (020) 366 466
(Телефонните обаждания се таксуват 0,15 цента/мин, ако се обаждате от стационарен телефон. Плащанията за телефонни обаждания могат да се различават в зависимост от мобилните оператори. Моля, свържете се с вашия оператор за повече информация)

Canon Финландия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Финландия (включително свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
Франция

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Франция

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Франция (включително свързани острови).
Германия

069 2999 3680

Canon Германия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Германия (включително свързани острови).
Гърция

+302 10 969 6422

Canon Гърция

Връщане в сервиз Не е приложимо
Унгария

+36 (06)1 235 53 15

Canon Унгария

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Няма
Исландия

Фото/видео продукти: +354 533 34 11 

Beco 

Продукти за принтери/скенери: +354 569 77 60

Origo

Връщане в сервиз Не е приложимо
Ирландия

+353 16 990 990

Canon Ирландия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Ирландия (включително свързани острови).
Италия

+39 02 3859 2000

Canon Италия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт на място: Няма
Замяна на място: Само за континентална Италия (включително свързани острови).
Латвия

Фото/видео продукти: +371 67 38 75 10
Продукти за принтери: +371 67 20 40 80
info@ibs.canon.lv

I B Serviss

Връщане в сервиз Не е приложимо
Литва

Orgsis +370 5 239 5510

Връщане в сервиз Не е приложимо
Люксембург

+352 27 302 054

Canon Люксембург

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Няма
Малта

+356 2792 2739

Canon Malta

Връщане в сервиз Не е приложимо
Норвегия

+47 23 50 01 43

Canon Норвегия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Норвегия (включително свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
Полша

+48 22 583 4307

Canon Полша

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Полша (включително свързани острови).
Португалия

+351 21 424 51 90

Canon Португалия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Португалия (включително свързани острови).
Румъния

0 311 305 090

Canon Румъния

Връщане в сервиз Не е приложимо
Словакия

+421 (0)250 102 612

Canon Словакия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Няма
Словения

Фото/видео продукти: (+386 1) 5461 000

3A Servis

Продукти за принтери/скенери: (+386 1) 5853 777

Birotehna

Връщане в сервиз Не е приложимо
Испания

+34 91 375 45 55

Canon Испания

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт на място: Няма
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Испания (включително свързани острови).
Швеция

+46 (0)8 519 923 69

Canon Швеция

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Швеция (включително Готланд и свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
Швейцария

+41 22 567 58 58

Canon Швейцария (френски)
Canon Швейцария (немски)

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Няма
Нидерландия

+31 (0)20 721 91 03

Canon Холандия

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентална Нидерландия (включително свързани острови).
Обединено кралство

+44 (0)207 660 0186

Canon Великобритания

Връщане в сервиз
На място (ремонт и замяна)
Ремонт и замяна на място: Само за континентално Обединено кралство (включително свързани острови).

Обажданията, таксувани по географски местни цени, зависят от текущия ви мобилен или стационарен абонамент за обаждания/доставчик на услуги. За точните цени, моля, първо проверете при доставчика ви на услуги.Данни за връзка относно гаранцията за ремонт на място

В изброените по-долу държави се предлага услугата за ремонт в сервиз на производителя, като част от Европейската гаранционна система на Canon (ЕГС).

Моля, имайте предвид, че гаранцията за ремонт на място е на разположение само в изброените в раздела по-долу държави и важи само за продуктите от списъка On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Важат общите условия на ЕГС на Canon за ремонт на място.
Ако продуктът ви не отговаря на гаранционните изисквания за ремонт на място, ще ви бъде предоставена само услугата за ремонт в сервиз на производителя. Моля, прегледайте информацията за гаранционната услуга за ремонт в сервиз на производителя


Територия Details Описание
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

You might also need...