Официални правила на мини-играта „Спечели оригинална кристална топка за фотография”

Мини-играта „Спечели оригинална кристална топка за фотография” се провежда на Facebook страницата на Canon Bulgaria и се организира от агенция „The Smarts”, с Възложител Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strasse 233, 1100 Vienna, Austria ДДС №. ATU15194108.
Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Canon Bulgaria (https://www.facebook.com/CanonBGoff... ), Участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

I. Механизъм

Потребителите изпращат в коментар под Facebook пост техен любим кадър, в/с който са импровизирали. Включилите се потребители участват за спечелване на оригинална кристална топка за фотография LENSBALL PRO. Петте най-добри снимки ще бъдат споделени в профила нa Canon Bulgaria на 18.06.2021 г., и след допълнително гласуване от потребителите, най-харесваната снимка в срок до 25.06.2021 г., ще бъде отличена за победител.
Периодът на мини-играта е от 10:30 часа на 11.06.2021 г. до 12:00 часа на 25.06.2021 г.

II. Право на участие

3. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Canon Bulgaria и Тhe Smarts, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

III. Награждаване

За победител се приема най-харесваната от петте снимки публикувани на стената на Canon Bulgaria на 18.06.2021г.
Печелившият участник ще бъде обявен на 25.06.2021г.

5. Печелившият участник ще бъде уведомен чрез лично съобщение във Facebook и в коментар под поста на играта на фейсбук страницата на Canon Bulgaria.

6. Печеливш участник, получил лично съобщение от Canon Bulgaria, че печели, трябва да отговори в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата, на която му е изпратено съобщение, в отговор на което трябва да подаде своите контакти (три имена, адрес и телефон за връзка).

7. Наградата включва оригинална кристална топка за фотография “LENSBALL PRO”.

Ако Участник не бъде открит в рамките на един месец на посочените от него координати или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и за победител се избира автора на втората най-харесвана снимка.

8. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточни или погрешни данни за връзка. В тези случаи наградата се предоставя на автора на втората най-харесвана снимка.

9. Наградите могат да бъдат получени само лично от печелившите участници, срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

10. Наградите не могат да бъдат заменяни срещу други или срещу тяхната парична равностойност.

IV. Лични данни

11. Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата мини-игра - за доставяне на спечелената награда.

12. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

VI. Други Общи условия при провеждане на мини игри

13. Във връзка с данъчното облагане на получените Награди на стойност над 30лв, организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

14. Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

15. Включвайки се в играта участниците се съгласяват Организаторът да използва публично съдържанието, което те са предоставили, участвайки в играта.

16. Участникът, спечелил от играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора и Възложителя, в качеството му на победител.

17. Организаторът на мини-играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 7 и т. 8 или по други подобни поводи.

18. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

19. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

20. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя правилата мини-играта по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност, но винаги ще се стреми да ограничи ефекта за участниците, за да предотврати излишни разочарования.

21. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, непристойно, неуместно и несъвместимо със съответните мини-игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание.

22.В тези случаи решението на Организаторa на мини-играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на мини-играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в мини-играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в мини-игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

23. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в мини-инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите мини-инициативи. В тези случаи решението на Организатора на мини-играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Пожелаваме Ви успех!