ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА МИНИ ИГРАТА

Официални правила на играта „Спечели романтична фотосесия“

Играта „Спечели романтична фотосесия“ се провежда на Facebook страницата на Canon Bulgaria и се организира от агенция „The Smarts”, с Възложител Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strasse 233, 1100 Vienna, Austria ДДС №. ATU15194108.

Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Canon Bulgaria (https://www.facebook.com/CanonBGoff... ), Участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

I. Механизъм и условия

1. Потребител, който желае да участва в Активацията във Facebook, следва да сподели в коментар под поста обявяващ играта в профила на Canon Bulgaria (https://www.facebook.com/CanonBGofficial/) кратък текст, който обяснява какво е за него любовта и снимка с любимия човек.
Включилите се потребители участват за спечелване на романтична фотосесия с фотографа Ивелин Илиев. Периодът на играта е от 10:00 часа на 11.2.2022г. до 23:59 часа на 14.2.2022г.

2. Игрите не са обвързани с покупка

3. Всеки един участник има право да участва с колкото коментара/снимки прецени в Активацията, които не трябва да противоречат на условията на Активацията и на законодателството на Република България, но има право да получи само една награда независимо от броя участия и броя на коментари/ снимки.

4. Коментарите на участниците трябва да са пряко обвързани с условието на Активацията.

5. В случай, че участникът не отговоря на изискванията и условията поставени от Организатора (спрямо механиката на играта и Общите условия), то Организаторът има право да дисквалифицира участника на база неспазване на условията за участие. В този случай участникът не участва в томболата за спечелване на наградата.

6. Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

II. .Право на участие

7. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Canon Bulgaria и The Smarts, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

III. Награждаване

Романтична фотосесия с фотографа Ивелин Илиев.

Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип. Печелившият участник ще бъде обявен на 15.2.2022г.

8. Печелившият участник ще бъде уведомен чрез лично съобщение във Facebook.

9. Печеливш участник, получил лично съобщение от CanonBulgaria, че печели, трябва да отговори в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата, на която му е изпратено съобщение, за уточняване на детайлите по осъществяването на фотосесията.

10. Наградата включва романтична фотосесия с фотографа Ивелин Илиев. Ако Участник не отговори на изпратеното му лично съобщение или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и се тегли нов участник.

11. Организаторът не носи отговорност за неосъществяване на сесията по причини по вина на участника. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран на случаен принцип.

12. Наградата може да бъде получена само лично от печелившия участник и избран от него човек, срещу представяне на документ за самоличност.

13. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейаната парична равностойност.

IV. Лични данни

14. Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата мини игра - за доставяне на спечелената награда.

15. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

VI. Други Общи условия при провеждане на игри

16. Във връзка с данъчното облагане на получените Награди на стойност над 30лв. Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

17. Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

18. Включвайки се в играта участниците се съгласяват Организаторът да използва публично съдържанието, което те са предоставили, участвайки в играта.

19. Включвайки се в играта участниците се съгласяват да участват с лицата си във видео, което ще представи фотографа Ивелин Илиев като сватбен фотограф.

20. Участникът, спечелил от играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора и Възложителя, в качеството му на победител.

21. Организаторът на мини играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 7 и т. 8 или по други подобни поводи.

22. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

23. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

24. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, непристойно, неуместно и несъвместимо със съответните мини-игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание.

25.В тези случаи решението на Организаторa на мини играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на мини играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в мини играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в мини игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

26. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в мини инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите мини инициативи. В тези случаи решението на Организатора на мини-играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Пожелаваме ви успех!