Европейска гаранция на Canon за серия WG

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Ремонт на място


  Canon гарантира, че хардуерът на този продукт от серия WG ще бъде в добро състояние по време на гаранционния период. В случай че хардуерът се окаже дефектен в рамките на гаранционния период, ще бъде предоставена ремонтна услуга на място в членуващите държави.
  Тази гаранция за ремонт на място се прилага за продукти от серия WG на Canon, предназначени за и закупени в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) плюс Швейцария и Обединеното кралство.
  Тази безплатна услуга може да бъде получена само срещу представяне на оригинална фактура/касова бележка, издадени на крайния клиент от продавача.
  Canon си запазва правото да замени дефектния продукт с друг еквивалентен продукт, който е със същото или по-добро качество от дефектния продукт, вместо да поправя дефектния продукт. 


  1. Гаранционен период

  Гаранцията за ремонт на място е валидна за 1 година от датата на закупуване на вашия нов продукт от серия WG на Canon, както е видно от доказателството за покупка, или за 300 000 разпечатки, което от двете настъпи по-рано. 


  2. Получаване на гаранционно обслужване 

  Услугата за ремонт на място е налична, като се свържете с помощния център на Canon по телефона (Данни за връзка относно гаранцията за ремонт на място).
  Услугата за ремонт на място ще бъде предоставена по един от следните начини: 

  • Ремонт на място (от техник)*, който покрива всички свързани разходи за труд (включително извикване, пътуване и ремонт) и разходите за всички сервизни части 

  • Изпращане на части, които се сменят от потребителя (чрез куриер), който покрива разходите за съответните сервизни части и свързаните разходи за доставка.

  *Услугите по гаранцията за ремонт на място могат да бъдат извършени от трети страни от името на Canon, като използват разумни умения и грижа. 

  Тази услуга покрива свързани разходи за труд (включително извикване, пътуване и ремонт) и разходите за всички сервизни части. 


  3. Членове на гаранцията на Canon за серия WG 

  Членовете на гаранцията на Canon за серия WG са държавите, в които може да се предостави услугата за гаранция за ремонт на място. 

  Моля, свържете се със съответния член на Европейската гаранция на серия WG, ако ви е необходима допълнителна информация, свързана с тази гаранция. 


  4. Ограничения

  Настоящата гаранция не покрива следното: 

  – Консумативи;
  – Всякакъв софтуер;
  – Части, подлежащи на износване (например панел, външен капак), както и принадлежности и аксесоари (например допълнителни касети за хартия, обикновена поставка и др.), използвани с този продукт;
  – Дефекти, които са причинени от модификации, извършени без одобрението на Canon
  – Разходи, направени от Canon при извършването на адаптации или модификации на даден продукт от серия WG, които са необходими във връзка със специфичните за страната технически норми или стандарти за безопасност или спецификации, или всякакви други разходи за настройване на продукта от серия WG в резултат на каквито и да било спецификации, които са се променили след доставката на продукта;
  – Повреда, произтичаща от факта, че даден продукт от серия WG не е в съответствие със специфичните за страната стандарти или спецификации в друга страна, която не е страната на закупуване. Гаранция за ремонт на място не се включва, ако повредата или дефектите са причинени от:
  – Неправилна употреба, боравене с или експлоатация на продукта от серия WG, както е посочено в ръководствата за потребителя или оператора и/или съответните документи на потребителя, включително, но без ограничение, неправилно съхранение, повреди от изпускане, прекомерни удари, корозия, нечистотии, вода или пясък;
  – Пряка щета, причинена от употребата на резервни части, софтуер или консумативи (като касети за мастило, патрон за поддръжка), които не са съвместими с продукта. Съвместимостта с вашите конкретни продукти от серия WG на Canon следва да бъде указана на опаковката, но се предполага, че е гарантирана при употребата на оригинални резервни части, софтуер или консумативи на Canon, тъй като същите са тествани. Съветваме ви да проверите съвместимостта преди употреба;
  – Свързване на продукта от серия WG към оборудване, което не е одобрено за свързване от Canon;
  – Инциденти, произшествия или каквато и да е причина, която е извън контрола на Canon, включително, но не само, мълния, вода, пожар, нарушения на обществения ред и неправилна вентилация.
  – Периодични проверки или друга стандартна поддръжка за продукт от серия WG; В допълнение към горепосоченото гаранцията за ремонт на място не включва:
  – Необходими услуги и свързани сервизни части поради неправилна инсталация или мрежова връзка на вашия продукт, ако инсталацията и мрежовата връзка на вашия продукт не са били предоставени от Canon;
  – Работа, която е необходима поради прекъсване и повторно свързване на продукта от серията WG, включително каквато и да било подготовка, необходима за безопасен транзит, различна от предвидената от нас или от наше име;
  – Работа, различна от стандартните часове за обслужване (от 9:00 до 17:00 часа от понеделник до петък, с изключение на официалните празници). 


  Моля, имайте предвид, че за предоставянето на гаранцията за ремонт на място необходимо условие е продуктът ви от серия WG да се намира в Държава членка на гаранцията на Canon за серия WG. Гаранцията за ремонт на място може да бъде предоставена само при условие, че предоставяте на инженерите достъп до Продукта и разумна помощ, поискана във връзка с това.
  Ако премествате продукта в друга държава, моля, проверете дали държавата, в която премествате вашия продукт, е Държава членка на гаранцията на Canon за серия WG, за да се уверите, че Canon предлага ремонт на място в тази държава. 


  5. Други 

  Ремонтът може да се забави, когато се извършва извън първоначалната държава на закупуване, ако продуктът от серия WG все още не се продава в тази държава или се продава в специфичен за държавата дизайн. Съответно, някои резервни части за продукта от серия WG е възможно да не са налични на склад в държавата на ремонта. Canon не поема отговорност за каквито и да е искове, включително, но не само, загуба на записващи носители и загуба на данни и т.н., които не са изрично посочени в тази гаранция. 

 • В: Каква гаранция е приложима за серия WG на Canon, закупена в рамките на Европа?

  О: Като цяло, Canon предлага европейската гаранция за серия WG за продукти, закупени в:- Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерландия и Обединеното кралство. Моля, прегледайте пълните Общи условия на тази гаранция. 

  В: Каква информация относно гаранцията следва да открия в кутията при закупуване на продукт на Canon? 

  О: За гаранцията на серия WG, приложима за европейските държави, всеки продукт ще съдържа Европейска гаранционна карта за серия WG в кутията. Тя ще изглежда подобно на следния пример:

   

  В: Необходимо ли е да попълня и върна на Canon някакъв документ, за да регистрирам моята Европейска гаранция?

  О: Не е необходимо да връщате документи на Canon, за да регистрирате Европейската гаранция за серия WG. Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранция за серия WG, тогава винаги ще бъде необходимо да предоставите на Canon оригинално валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния продукт.

  В: Каква документация се изисква, за да се направи искане за ремонт съгласно Европейската гаранция за серия WG? 

  О: Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранция за серия WG, тогава ще бъде необходимо винаги да предоставяте на Canon оригиналното валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния продукт от серията WG. Промоционалните гаранционни предложения могат също така да посочат допълнителни изисквания, затова вижте специфичните общи условия за всички промоционални предложения (ако са приложими)

  В: За какъв период е валидна Европейската гаранция на Canon за серия WG? 

  О: Най-общо, периодът на гаранцията за продукти от серия WG на Canon е или 1 година, или 300 000 отпечатвания, което се случи по-рано. Могат да се прилагат и изключения, моля, вижте раздела за правомощията за допълнителна информация. 

  В: Ако закупя продукт от серия WG на Canon извън държавите, в които Canon предлага Европейската гаранция за серия WG, моят продукт от серия WG ще се покрива ли от Европейската гаранция за серия WG, ако местоживеенето ми е в държава членка на Европейската гаранция за серия WG? 

  A: Най-общо, продуктите ще се покриват от гаранция, която се прилага за техните конкретни региони на продажба и ще бъде необходимо крайните клиенти да върнат продуктите към приложимия регион, за да претендират гаранционен ремонт. Обикновено Canon не предлага глобална гаранция, освен ако конкретно не е упоменато за конкретните продукти/региони. 

  В: В какви случаи Canon изпраща части, които се сменят от потребителя, и как да ги сменя? 

  В: Когато се свържете, помощният център на Canon ще извърши отстраняване на неизправности и може да установи, че части, които се сменят от потребителя, могат да решат проблема. При получаване на съвместимите части потребителят трябва да смени частите, като следва процедурата стъпка по стъпка, показана на потребителския интерфейс на принтера.

 • Таблицата по-долу съдържа държавите, които предлагат Европейската гаранция на Canon за серия WG. За повече информация, моля, прегледайте пълните Общи условия на Европейската гаранция на Canon за серия WG.

  Можете да откриете информацията за контакт за всяка държава по-долу.

  Държава Информация за контакт с помощния център Ограничения на услугата на място
  Австрия +43 1 360 277 45 67
  Canon Австрия
  Няма
  Белгия +32 (0)2 620 01 97
  Canon Белгия (нидерландски)
  Canon Белгия (френски)
  Няма
  България Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Няма
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Няма
  Хърватия KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Няма
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Няма
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Няма
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Няма
  Кипър Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Няма
  Чешка република +420 296 335 619
  Canon Чехия
  Няма
  Дания +45 70 20 55 15
  Canon Дания
  Само за континентална Дания (включително свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
  Естония +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Цялостно обслужване
  Няма
  Финландия +358 (020) 366 466
  (Телефонните обаждания се таксуват 0,15 цента/мин, ако се обаждате от стационарен телефон. Плащанията за телефонни обаждания могат да се различават в зависимост от мобилните оператори. Моля, свържете се с вашия оператор за повече информация)
  Canon Финландия
  Само за континентална Финландия (включително свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
  Франция +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon Франция
  Само за континентална Франция (включително свързани острови).
  Германия 069 2999 3680
  Canon Германия
  Само за континентална Германия (включително свързани острови).
  Гърция Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Няма
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Налично само в Атина
  Унгария +36 (06)1 235 53 15
  Canon Унгария
  Няма
  Исландия +354 569 77 60
  Origo
  Няма
  Ирландия +353 16 990 990
  Canon Ирландия
  Само за континентална Ирландия (включително свързани острови).
  Италия +39 02 3859 2000
  Canon Италия
  Няма
  Латвия +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Няма
  Литва +370 5 239 5510
  Orgsis
  Няма
  Люксембург +352 27 302 054
  Canon Люксембург
  Няма
  Малта Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Няма
  Норвегия +47 23 50 01 43
  Canon Норвегия
  Само за континентална Норвегия (включително свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
  Полша +48 22 583 4307
  Canon Полша
  Само за континентална Полша (включително свързани острови).
  Португалия +351 21 424 51 90
  Canon Португалия
  Само за континентална Португалия (включително свързани острови).
  Румъния Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Няма
  Expert Line
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Няма
  Словакия +421 (0)250 102 612
  Canon Словакия
  Няма
  Словения BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Няма
  Испания +34 91 375 45 55
  Canon Испания
  Няма
  Швеция +46 (0)8 519 923 69
  Canon Швеция
  Само за континентална Швеция (включително Dotland и свързани острови). Отдалечените райони не са включени.
  Швейцария +41 22 567 58 58
  Canon Швейцария (френски)
  Canon Швейцария (немски)
  Няма
  Нидерландия +31 (0)20 721 91 03
  Canon Холандия
  Само за континентална Нидерландия (включително свързани острови).
  Обединено кралство +44 (0)207 660 0186
  Canon Великобритания
  Само за континентално Обединено (включително свързани острови).

Може също да имате нужда от...

Проучване