Discover how innovative newspaper printing solutions can help publishers thrive.

Цифров печат на вестници

Не позволявайте бизнесът ви да се превърне във вчерашна новина: открийте как нашите иновативни решения за печат на вестници могат да помогнат на издателите да преуспяват в един цифров пазар.

Изправени пред намаление на приходите от продажба и от реклама, издателите на вестници търсят да открият нови пазарни възможности, като намалят същевременно разходите.

Последните нововъведения в цифровия печат на вестници могат да помогнат на издателите да подобрят ангажираността на читателите, да намалят времето за излизане на пазара и да генерират нови източници на приходи от реклама.

Предимствата на нашите решения за цифров печат на вестници

Benefits Benefits

Подобрете ангажираността на читателя

Предоставете местно и съобразено с целевата група новинарско съдържание

Benefits Benefits

Създайте нови източници на приходи

Предлагайте реклами, отнасящи се за конкретен географски район, и персонализирани промоции

Benefits Benefits

Повишете онлайн приходите

Разработете концепции за кросмедия с персонализирани URL адреси

Benefits Benefits

Подобрете разпространението на изданията

Намалете разходите за международна доставка в същия ден

Вяра в силата на цифровия печат

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
Заедно създадохме решение, което е обещаващо за нашия бизнес и с грижа за околната среда.

Toon Osaer

Управляващ директор, Halewijn

Предизвикателството

Поради спада на абонатите на белгийския църковен вестник KERK&leven компанията Halewijn, която го издава и отпечатва, искаше да повиши ангажираността на читателите, като същевременно намали производствените разходи. Оборудването за офсетов печат на компанията беше бавно, неефективно и не можеше да се справя с печата на променливи данни, което означаваше, че всяка секция за местни новини трябваше да се отпечатва в отделен тираж.

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
This system was designed to increase productivity and reduce costs

Решението

Съобразявайки се с нашия съвет, Halewijn инвестира в цифрова платформа и решение за работен процес, както и в цветен мастиленоструен принтер от серия ColorStream. Тази система беше проектирана да увеличи производителността и да намали разходите и едновременно с това предоставяйки максимални възможности за печат на променливи данни.

Предимствата

Освен че е по-икономично и води до по-малко похабяване на консумативи, решението позволи на Halewijn да повиши лоялността на читателите, като адаптира новинарското съдържание според адреса и целевата група на всеки абонат. Освен това Halewijn използва своята цифрова платформа за създаване на нова компания, която издава персонални вестници в малки тиражи.

Halewijn also used its digital platform to create a new company that creates short run personal newspapers.

Превърнете пазарните тенденции в бизнес възможности с иновативни бизнес модели и цифрови решения за печат на вестници


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

ColorStream
Високоскоростни, пълноцветни мастиленоструйни производствени принтери, които предлагат изключителна производителност, ефективност и качество, опростявайки и ускорявайки прехода от монохромен към цветен печат.
High-speed, full-colour commercial inkjet printers that offer outstanding productivity, efficiency and quality
Печатайте вестници по-бързо и по-икономично, придавайки им същевременно по-голямо въздействие.