Sustainable Imaging

Устойчива обработка на изображения в Canon

Свеждане до минимум на въздействието ни върху околната среда чрез нашите дейности и обичаи.

Управление на въздействието ни върху околната среда

Ние поемаме отговорност за въздействието на нашите дейностите върху околната среда, със силни системи, процеси и политики, въведени за справяне с въздействието върху околната среда при всички наши операции, и за да гарантираме намален въглероден отпечатък. Това включва нашата:


Харта на Canon за околната среда за страните от Европа, Близкия изток и Африка

Изтеглете PDF [75 KB] >


Стандарти за програма за екоснабдяване

Прочетете повече >


Глобална система за управление на околната среда, акредитирана по ISO 14001

Прочетете повече >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Подходът ни към жизнен цикъл на продуктите ни

Следваме подхода „Производство – Употреба – Рециклиране“ за устойчива околна среда, който включва управляване на нашите продукти по начин, който подкрепя кръговата икономика – от дизайна до края на жизнения цикъл. Нашият подход също така намалява емисиите на парникови газове (GHGs) в следствие на дейността ни и помага на клиентите ни да намалят и техните емисии чрез енергоефективни продукти.

Производство

Целим да намалим въздействието на нашите продукти върху околната среда от самото начало на производствения процес, така че за тях да се използват по-малко нови суровини и повече енергоефективни такива, както и с цел избягване на създаването на допълнителни отпадъци. 

 • Задаваме цели за намаляване на въглеродния отпечатък и използваме методологии за оценка на жизнения цикъл (LCA).

  Изтеглете PDF [335 KB] >

 • Проектираме продуктите си така, че да отговарят на всички свързани разпоредби, като всички опасни вещества съответстват или са под законовите ограничения, определени в Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS) и Регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

  Прочетете повече >

 • Ние взимаме под внимание шумовите и озонови емисии, които произлизат от нашите продукти.

  Изтеглете PDF [187 KB] >

 • Намаляваме отпадъците от заводите, постигайки нулево ниво на отпадъци за депониране във всичките ни производствени фабрики.

  Прочетете повече >

 • Намаляваме емисиите на CO2, произтичащи от транспортирането като преминаваме към по-слабо генериращи CO2 начини за транспортиране, избягвайки неефективността по време на разпространение и като променяме дизайна на опаковките, за да ги направим по-малки.

  Прочетете повече >

 • Гарантираме отговорно и ефективно опаковане.

  Изтеглете PDF [186 KB] >

Употреба

Клиентите ни могат да пестят пари и да намаляват въздействието си върху околната среда, използвайки нашите продукти, услуги и решения. Иновациите и подобренията означават, че нашите продукти използват по-малко енергия и по-малко консумативи.

 • Непрестанно работим за подобряване на енергийната ефективност и за намаляване електричеството, използвано от продуктите ни.

  Изтеглете PDF [199 KB] >


 • Помагаме на корпоративните клиенти да намалят потреблението на хартия и консумативи, използвайки нашето оборудване за създаване на изображения.

  Изтеглете PDF [261 KB] >


 • Прилагайки Услуги за управление на печата (MPS), нашите клиенти могат да постигнат до 60% намаляване на въздействието върху околната среда.

  Прочетете повече >


 • Нашата електронна поддръжка и ефективно техническо планиране правят сервизната работа по-ефективна и пестят време, ресурси и намаляват CO2

  Прочетете повече >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Рециклиране

Управляваме природните ресурси по начини, които допринасят за кръговата икономика, с акцент върху увеличаването на продажбите ни на използвани устройства. 

 • Насърчаваме повторната употреба и рециклиране на използваните продукти и части.

  Изтеглете PDF [189 KB] >

 • Рециклираме тонер касети, патрони с мастило и тонер бутилки.

  Изтеглете PDF [201 KB] >

 • Ние участваме в схеми за рециклиране на опаковки и подпомагаме финансирането на събирането и рециклирането на отпадъци от опаковки.

  Изтеглете PDF [182 KB] >

 • Гарантираме, че всички наши процеси по рециклиране са в съответствие с Директива ОЕЕО и останалото законодателство, свързано с изхвърлянето на отпадъци.

  Изтеглете PDF [199 KB] >