Европейска гаранция на Canon за проектор

Това е търговска гаранция за крайния клиент, която се предлага от Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Нидерландия ("Canon") на крайните клиенти, които са закупили проектори на Canon за собствена употреба, но които не са потребители съгласно местните закони на държавата, в която са закупени проекторите.

Ако сте потребител, вие нямате право на тази гаранция, но за вас се прилагат законните права за потребител, съгласно приложимото действащо национално законодателство.

Тези Общи условия и настоящата оферта се управляват от законите на Англия и Уелс и подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

Европейската гаранция на Canon за проектора включва различни оферти за услуги и офертата, която е приложима за вас, се определя от вашето местоположение, проекторът, който сте закупили, и времето на закупуването му. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:


Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор


Проекторите на Canon, предназначени за продажба и закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария и Обединеното кралство - "Територия", се покриват от Европейската гаранция на Canon за проектори. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия проектор, неизправността се отстранява безплатно (прилагат се общите условия – вижте по-долу). Подобреното гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектор има и други териториални ограничения и ограничения за проектора. За подробна информация вижте раздела по-долу относно подобрено гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектора.

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срокове, или за повреда или ремонт, които не са покрити от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на проектора на всеки упълномощен сервизен център на Canon.

Тази гаранция е вашето единствено и изключително средство за защита и нито Canon, нито нейните дъщерни дружества или други членове на Европейската гаранция за проектора носят отговорност за каквито и да било случайни или последващи щети при нарушаване на пряка или косвена гаранция за този продукт.

В допълнение към Европейската гаранция на Canon за проектора е налична и 3-годишна разширена гаранция за лампата. Моля, посетете нашата страница с промоции за проектора за допълнителна информация.

Общи условия

За да видите пълните общи условия на видовете гаранционни услуги, щракнете върху съответната гаранционна възможност по-долу -

Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор


Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

Canon гарантира, че хардуера на този проектор ще бъде в добро състояние по време на гаранционния период. В случай че хардуерът се окаже дефектен в рамките на гаранционния период, ще бъде предоставена ремонтна услуга за хардуера в упълномощен сервизен(ни) център(рове) на Canon в членуващите държави.

Тези  условия  за  гаранционно  обслужване  с  изпращане  в  сервиз  на  производителя  се  отнасят  за  продукти  Canon, предназначени за и закупени в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) плюс Швейцария и Обединеното кралство.

Тази безплатна услуга може да бъде получена само срещу представяне на оригинална фактура/касова бележка, издадени на крайния клиент от продавача.

Canon си запазва правото да замени дефектния проектор с друг еквивалентен проектор, който е със същото или по-добро качество от дефектния продукт, вместо да поправя дефектния продукт.

1. Гаранционен период

В зависимост от проектора тази гаранция е валидна за 3 години или 5 години от датата на закупуване (за подробна информация, моля, вижте по-долу). В допълнение, избраните модели могат да имат ограничения за ползване. Всички лампи са с деветдесет (90) дни гаранция. За повече подробности, моля, вижте раздела Правомощия.

2. Получаване на гаранционно обслужване

Гаранционното обслужване е налично само в упълномощени сервизни центрове на Canon.

Всички разходи за сигурното транспортиране на проектора до и от упълномощен сервизен център на Canon ще бъдат поети от крайния клиент. Ако проекторът бъде преместен в държава, която не е членка на Европейската гаранция на Canon за проектора, проекторът трябва да бъде върнат за ремонт в държавата, в която е закупен, за да се възползва от тази гаранция.

3. Членове на Европейската гаранция на Canon за проектора: Членовете на Европейската гаранция на Canon за проектора са държавите, в които може да бъде предоставена гаранционна услуга за ремонт в сервиз на производителя.

Моля, свържете се със съответния член на Европейската гаранция на проектора, ако ви е необходима допълнителна информация, свързана с тази гаранция.

4. Ограничения

Настоящата гаранция не покрива следното:

– Консумативи;
– Съответния софтуер;
– Части, подлежащи на износване (например, панел, оптичен филтър, лампи, въздушни филтри), както и принадлежности и аксесоари (например, лещи, батерии, дистанционно, скоби и др.), използвани с този продукт;
– Дефекти в резултат на модификации, извършени без одобрението на Canon, или ремонти/модификация/почиствания, осъществени в сервизен център, който не е упълномощен от Canon;
– Разходи, направени от упълномощени сервизни центрове на Canon при извършването на адаптации или модификации на проектор, които са необходими във връзка със специфичните за държавата технически норми или стандарти за безопасност или спецификации, или всякакви други разходи за регулиране на проектора в резултат на каквито и да е спецификации, които са се променили след доставката на продукта;
– Повреда, произтичаща от факта, че проекторът не е в съответствие със специфичните за държавата стандарти или спецификации в друга държава, която не е държавата на закупуване.

Гаранционен ремонт не се включва, ако повредата или дефектите са причинени от:
– Неправилна употреба, прекомерна употреба, боравене с проектора или експлоатация, както е посочено в ръководствата за потребителя или оператора и/или съответните документи на потребителя, включително, но без ограничение, неправилно съхранение, изпускане, прекомерни удари, корозия, нечистотии, вода или пясък;
– Пряка щета, причинена от употребата на резервни части, софтуер или консумативи (като лампи, лещи или батерии), които не са съвместими с продукта. Съвместимостта с вашия конкретен проектор Canon следва да бъде указана на опаковката, но се предполага, че е гарантирана при употребата на оригинални резервни части, софтуер или консумативи на Canon, тъй като същите са тествани. Съветваме ви да проверите съвместимостта преди употреба;
– Свързване на проектора към оборудване, което не е одобрено за свързване от Canon;
– Неподходящо опаковане на проектора при връщането му в упълномощен сервизен център на Canon;
– Инциденти, произшествия или каквато и да е причина, която е извън контрола на Canon, включително, но не само, мълния, вода, пожар, нарушения на обществения ред и неправилна вентилация.

Гаранционни ремонти по тази гаранция не включват периодични проверки или други стандартни услуги за поддръжка на проектора;

5. Други

Ремонтът може да се забави, когато се извършва извън първоначалната държава на закупуване, ако продуктът все още не се продава в тази държава или се продава в специфичен за държавата дизайн. Съответно, някои резервни части за проектора могат да не са налични на склад в държавата на ремонта.

Canon не поема отговорност за каквито и да е искове, включително, но не само, загуба на записващи носители и загуба на данни и т.н., които не са изрично посочени в тази гаранция.

Когато връщате проектора за гаранционно обслужване, моля, опаковайте внимателно, застраховайте го, приложете касова бележка и описание на неизправността.


Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

 1. 1.Подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор се предлага по време на съответния гаранционен период в допълнение към гаранцията за ремонт в сервиз на производителя. Услугата предоставя на крайния клиент замяна на проектора за времетраенето на гаранционния ремонт съгласно тези специфични допълнителни общи условия.

 2. 2. Canon предлага замяна на проектори при поискване от страна на крайните клиенти, които притежават тази гаранция, или на техните продавачи съгласно стандартните условия за замяна на Canon, както е посочено в настоящото. Тези условия се считат за приети от крайните клиенти при приемане на заменения проектор.

 3. 3. Крайните клиенти или техните продавачи трябва да гарантират, че всеки заменен продукт ще се върне в същото състояние, в което е предоставен, и носят отговорност за всяка загуба, щета или кражба на заменено оборудване и от тях може да бъде поискано да възстановят на Canon сумата за ремонт или за замяна. Съветваме крайните клиенти или техните продавачи да помислят за подходяща застраховка, която покрива оборудването, предоставено им като заменящо.

 4. 4. Услугата покрива само проектори XEED и LX (включително медицинските модели, като изключва персонализирани устройства). Моля, вижте раздела Правомощия за допълнителна информация. Тя не може да се прехвърля към други проектори и не се предлага парично обезщетение като алтернатива.

 5. 5. Тази оферта е валидна за продукти, които са предвидени за внос и продажба от Canon в държавите от Европейския съюз плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. За да може да претендирате за подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор, проекторът трябва да е бил закупен в една от тези държави.

 6. 6. Подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектора е достъпно само в следните държави, отговарящи на условията: Австрия, Белгия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство. За Естония, Латвия и Литва подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектора е достъпно само за отговарящи на условията модели проектори, които са закупени на или след 01.01.2016 г.

 7. 7. За да се използва подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор, трябва да се предостави доказателство за покупка. Canon си запазва правото да откаже безплатно гаранционно обслужване (или да използва подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор), ако съответният(те) документ(и) не бъде(ат) представен(и).

 8. 8. Подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор може да бъде инициирано от крайния клиент или от продавача, който е инсталирал продукта.

 9. 9. Всички заявки за предоставяне на тази услуга трябва да бъдат инициирани чрез телефонно обаждане до местния Център за помощ на Canon

 10. 10. Представител на Центъра за помощ на Canon може да поиска допълнителна информация, за да определи причината за неизправността, преди да изпрати заменящ продукт.

 11. 11. "Следващ ден" означава, че винаги когато е възможно, ще бъде предоставен заменящ проектор в деня, след като е поискана замяната, когато заявката е направена преди 11:00 часа сутринта, и след два дни ако заявката е получена след 11:00 часа сутринта, през почивните дни или по време на национални празници.

 12. 12. Крайният клиент или продавача трябва да уреди взимането на неизправното устройство веднага след получаване на заменящия проектор.

 13. 13. Крайният клиент или продавачът са отговорни да гарантират връщането на заменящия проектор на Canon в рамките на 5 дни, след като са получили обратно ремонтираното устройство.

 14. 14. При нормални обстоятелства всички транспортни разходи се покриват от Canon.

 15. 15. Canon не носи отговорност за преместването или деинсталирането на оригиналния проектор и на заменящото устройство.

 16. 16. Тези общи условия и настоящата оферта се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс, както и всички спорове във връзка с подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор подлежат на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.