Европейска гаранция на Canon за проектор

Това е търговска гаранция за крайния клиент, която се предлага от Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Нидерландия ("Canon") на крайните клиенти, които са закупили проектори на Canon за собствена употреба, но които не са потребители съгласно местните закони на държавата, в която са закупени проекторите.

Ако сте потребител, вие нямате право на тази гаранция, но за вас се прилагат законните права за потребител, съгласно приложимото действащо национално законодателство.

Тези Общи условия и настоящата оферта се управляват от законите на Англия и Уелс и подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

Европейската гаранция на Canon за проектора включва различни оферти за услуги и офертата, която е приложима за вас, се определя от вашето местоположение, проекторът, който сте закупили, и времето на закупуването му. Офертите за сервизно обслужване са, както следва:


Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор


Всички проектори на Canon, които са предназначени за продажба и са закупени в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП" – а именно ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) плюс Швейцария, се покриват от Европейската гаранция на Canon за проектора. Canon гарантира, че ако в рамките на приложимия гаранционен срок се установят дефекти по отношение на новия проектор, неизправността се отстранява безплатно (прилагат се общите условия – вижте по-долу). Подобреното гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектор има и други териториални ограничения и ограничения за проектора. За подробна информация вижте раздела по-долу относно подобрено гаранционно обслужване на Canon със замяна на проектора.

За всеки продукт, който е извън приложимите гаранционни условия или срокове, или за повреда или ремонт, които не са покрити от гаранцията, се предлага ремонтна услуга срещу заплащане, която може да се получи чрез връщане на проектора на всеки упълномощен сервизен център на Canon.

Тази гаранция е вашето единствено и изключително средство за защита и нито Canon, нито нейните дъщерни дружества или други членове на Европейската гаранция за проектора носят отговорност за каквито и да било случайни или последващи щети при нарушаване на пряка или косвена гаранция за този продукт.

В допълнение към Европейската гаранция на Canon за проектора е налична и 3-годишна разширена гаранция за лампата. Моля, посетете нашата страница с промоции за проектора за допълнителна информация.


Гаранция за ремонт в сервиз на производителя

В: Каква гаранция е приложима за проекторите на Canon, закупени в рамките на Европа?

О: Като цяло, Canon предлага Европейската гаранция на проектора за продукти, закупени в:

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерландия и Обединеното кралство.

Моля, прегледайте пълните Общи условия на тази гаранция.


В: Каква информация относно гаранцията следва да открия в кутията при закупуване на продукт на Canon?

О:За гаранцията на проектора, приложима за европейските държави, всеки проектор ще съдържа Европейска гаранционна карта в кутията. Тя ще изглежда подобно на следния пример:


В: Необходимо ли е да попълня и върна на Canon някакъв документ, за да регистрирам моята Европейска гаранция за проектора?

О: Не е необходимо да връщате документи на Canon, за да регистрирате Европейската гаранция за проектора. Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранция за проектора, тогава винаги ще бъде необходимо да предоставите на Canon оригинално валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния проектор.


В: Каква документация се изисква, за да се направи искане за ремонт съгласно Европейската гаранция за проектора?

О: Ако желаете конкретно да поискате гаранционен ремонт съгласно Европейската гаранция за проектора, тогава ще бъде необходимо винаги да предоставяте на Canon оригиналното валидно доказателство за покупката (включително оригиналната дата на покупката) за въпросния проектор. Промоционалните гаранционни предложения могат също така да посочат допълнителни изисквания, затова вижте специфичните общи условия за всички промоционални предложения (ако са приложими)


В: За какъв период е валидна Европейската гаранция на Canon за проектора?

О: Най-общо, проекторите на Canon се предлагат с 3 или 5 години гаранция. Могат да се прилагат и изключения, моля, вижте раздела за правомощията за допълнителна информация.


В: Ако закупя проектор на Canon извън държавите, в които Canon предлага Европейската гаранция за проектора, моят проектор ще се покрива ли от Европейската гаранция за проектор, ако местоживеенето ми е в държава членка на Европейската гаранция за проектор?

О: Подробна информация относно конкретната гаранция, която се предлага за всеки проектор, обикновено се съдържа в кутията на проектора. Най-общо, продуктите ще се покриват от гаранция, която се прилага за техните конкретни региони на продажба и ще бъде необходимо крайните клиенти да върнат продуктите към приложимия регион, за да претендират гаранционен ремонт. Обикновено Canon не предлага глобална гаранция, освен ако конкретно не е упоменато за конкретните продукти/региони.


Подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор

В: Къде е налично подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор?

О: Услугата е налична само в следните държави, отговарящи на условията: Австрия, Белгия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

От 01.01.2016 г. крайните клиенти в Естония, Латвия и Литва отговарят на условията за подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор. В рамките на тези държави услугата може да се заявява за модели проектори, отговарящи на условията, които са закупени на или след 01.01.2016 г.


В: Кой може да инициира подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор?

О: Крайният клиент или неговият продавач може да инициира процеса при откриване на неизправност с продукта. Проекторът за замяна ще бъде доставен, след като се установи, че проекторът е неизправен (съгласно пълните общи условия) и след като се приеме предложението за заменящо устройство.


В: С кого да се свържа, за да инициирам подобрено гаранционно обслужване със замяна на проектор?

О: Крайните клиенти или техните продавачи следва да се свържат със съответния местен Център за помощ на Canon. Canon ще събере цялата съответна информация (например, подробности за неизправността) и ще извърши проучване на възможните причини на първо ниво. Ако неизправността продължава, то тогава второ ниво на поддръжка на Canon ще се свърже с крайния клиент или продавача. Ако се потвърди установената неизправност и се препоръча ремонт, то тогава същият проектор (или проектор с по-висока спецификация) ще бъде предложен като заменящо устройство.


В: Колко време ще отнеме доставянето на заменящия проектор?

О: Когато това е възможно, заменящият проекторът ще бъде предоставен в деня, в който се направи заявката, ако тази заявка е направена преди 11:00 часа, и след два дни, ако заявката е получена след 11:00 часа, през почивните дни или по време на национален празник.


В: Къде ще бъде доставен заменящият проектор?

О: Заменящите проектори са налични за доставка до продавача или директно до крайния клиент (когато крайният клиент има техническите познания за извършване на монтажните работи).


В: Какво става след получаването на заменящия проектор?

О: След получаването на заменящия проектора продавачът или крайният клиент носи отговорност да гарантира, че неизправният продукт ще се върне на Canon. Етикети за транспортиране ще бъдат предоставени за връщането на неизправния проектор и те следва да бъдат поставени върху предоставения кашон за транспортиране. Трябва да се свържете с транспортната компания, за да уредите взимането на неизправния проектор възможно най-бързо. При нормални условия разходите за доставката ще бъдат покрити от Canon.


В: Какво става, след като неизправният проектор е ремонтиран?

О: Продавачът или крайният клиент е отговорен да гарантира, че заменящият проектор ще бъде върнат на Canon в рамките на 5 дни след връщане на ремонтираното устройство. Етикети за транспортиране ще бъдат предоставени за връщането на заменящия проектор и той следва да бъде поставен в предоставения кашон за транспортиране. Трябва да се свържете с транспортната компания, за да уредите взимането на заменящия продукт. При нормални условия разходите за доставката ще бъдат покрити от Canon.


В: Кой е отговорен за преместването на неизправния проектор и неговият повторен монтаж след приключване на ремонта?

О: Canon няма да бъде отговорен за преместването или повторния монтаж на оригиналния проектор. За това е отговорен крайния клиент или неговия продавач.


В: Кой е отговорен за монтажа на заменящия проектор и неговото преместване, след като ремонтът приключи?

О: Canon няма да бъде отговорна за монтажа или преместването на заменящия проектор. За това е отговорен крайния клиент или неговия продавач.


В: Какви са последствията, ако заменящото устройство бъде загубено, повредено или откраднато?

О: Canon предлага заменящи проектори на крайните клиенти или на техните продавачи при стандартните условия за замяна на Canon, които ще се считат за приети, ако те приемат предложението за проектор за замяна, съгласно подобреното гаранционно обслужване със замяна на проектор. Крайните клиенти или техните продавачи трябва да гарантират, че всяко устройство, което е заменено, ще бъде върнато в същото състояние, в което е доставено, и носят отговорност за всяка загуба, повреда или кражба на което и да е оборудване за замяна и може да бъде поискано възстановяване на сумата за ремонт и замяна на Canon. Съветваме крайните клиенти или техните продавачи да помислят за подходяща застраховка, която покрива оборудването, предоставено им като заменящо.