Security Settings (Настройки за сигурност)

PosterArtist позволява вграждане на настройки за сигурност в публични шаблони, осигурявайки ограничения за творчески материали. Шаблоните и примерните изображения могат да бъдат запаметени в PosterArtist с гарантирана сигурност и контрол върху съдържанието.

Използването на съдържанието може да бъде ограничено по следния начин:
– Използване на функциите за импортиране и експортиране за разпространение на съдържание с вградени ограничения.
– Задаване на ограничения, като например дата на изтичане на срока на изображения или шаблони, при запаметяване на съдържанието в PosterArtist.
– Обърнете внимание, че след като бъдат приложени, настройките за сигурност за периоди на валидност и ограничения на редактирането не могат да бъдат променени.

Например, необходимо е да използвате Security Setting (Настройка за сигурност), ако използването на дадено изображение след зададена дата е предмет на авторски права.

Икони, които обозначават ограничения за използване на съдържание:
Икона за часовник – в сила е период на валидност
Икона за изтичане на срок – периодът е изтекъл и изображението е вече 50% сиво
- Икона X – ограничено редактиране

spacer
					image
Функции и предимства
Auto Design (Автоматичен проект)
Design Check (Проверка на проекта)
Page Capture (Заснемане на страница)
Security Settings (Настройки за сигурност)