Предпазни мерки

Бележки относно сигурността на мрежата за предотвратяване на нежелан достъп на трети страни до вашите мрежови камери

Отнася се за: всички модели камери

За да предотвратите нежелан достъп на трети страни до вашите мрежови камери, моля, обърнете внимание на следното:

  • Силно се препоръчва да промените първоначалната администраторска парола и също така да сменяте периодично паролата.
  • В първоначалните настройки [Privileged Camera Control] (Привилегировано управление на камерата), [Camera Control] (Управление на камерата), [Video Distribution] (Разпространение на видео), [Audio Distribution] (Разпространение на аудио) са активирани като привилегии за достъп на потребителя. Когато не искате да предоставяте тези привилегии на гост потребители, моля, дезактивирайте настройките.

Ответна мярка при мълния

Отнася се за: всички модели камери

  • Тези продукти са изложени на опасност да бъдат засегнати от директна мълния, индуцирана мълния, възвратна мълния и т.н. Препоръчваме ви преди монтирането на камерите да приложите ответна мярка срещу мълнии, за да намалите опасността.

Насоки за подмяна на части

Отнася се за: модели камери VB-Rxx PTZ

  • Следните части са заменими и не се покриват от ограничената гаранция. В допълнение, информацията за срока на експлоатация на продукта, посочена в [ ], представлява референтни стойности, когато движението на 360° на частите се повтаря при 25+/-10°; поради това срокът варира в зависимост от използването или средата на монтаж.
1. Стъпков мотор[4 милиона задвижвания*]
2. Контактен пръстен

[4 милиона задвижвания*]
*Едно задвижване е 360°.
  • Ако имате нужда от смяна на части, свържете се с местния сервиз.
  • Периодът на задържане на функционалните части за ремонт е седем години след края на прекратяването на производството.

Превантивна мярка срещу замъглен купол

Отнася се за: външни фиксирани куполни камери модели VB-M64xVE и H65xVE 

  • Куполът, използван за тези продукти, може да се замъгли (материалът на купола се е замъглил и т.н.) с течение на годините. 
  • За да намалите възможността за появата на това явление, препоръчваме да използвате капак за сенник (продава се отделно).

Предупреждение относно продуктите "Клас A" и електромагнитни смущения (EMI)

Отнася се за: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Тези продукти "Клас A" са предвидени за употреба в индустриални или търговски зони. В домашна обстановка тези продукти може да причинят радиосмущения, при което може да се изисква потребителят да предприеме съответните мерки.