Срокове и условия и политика за поверителност на данните

Правила и условия на Canon акаунт

Ние периодично ще актуализираме тези правила и условия. Ще ви държим в течение на всички промени в настоящите правила и условия, като ги публикуваме онлайн. Ние също така ще използваме всеки от начините за комуникация, предоставени от вас, за да ви информираме за важни промени в настоящите правила и условия, ако има такива. Ако продължите да използвате вашия Canon акаунт, след като сме публикували актуализациите на тези правила и условия, вие приемате да спазвате актуализираните условия.

1. Какво представлява Canon акаунтът?

Canon акаунтът, известен преди това като You Connect акаунт и MyCanon акаунт, са идентификационните данни, които ще използвате, за да въведете и потвърдите вашата самоличност в сайтовете и услугите на Canon. Можете да използвате вашия Canon акаунт, за да получите достъп до различни услуги, които включват получаване на информация за продуктите на Canon, влизане в онлайн магазина на Canon за закупуване на определени продукти на Canon и получаване на достъп до различни сайтове на Canon и свързаните с тях услуги (като абонамент за информационния бюлетин на Canon, галерия You Connect и irista, и т.н.), предоставени от Canon, дъщерни дружества на Canon или от трети страни, понякога посочени от Canon (общо "Услуги на Canon"). Имайте предвид, че използването от вас на Услуги на Canon се подчинява на приложимите правила и условия за всяка от тях, валидни тогава. Освен това имайте предвид, че продуктите на Canon и Услугите на Canon може да се различават в отделните държави; че едни и същи продукти на Canon и Услуга на Canon може да не се предоставят във всяка държава, както и че някои от Услугите на Canon, пряко свързани с определени продукти на Canon, ще са свързани към вашето място на пребиваване.

2. Кой може да регистрира Canon акаунт?

Canon акаунт се предлага в Европа, Близкия изток и Африка на лица, навършили 18 години. Достъп и използване на Услуги на Canon от лице, което няма навършени 18 години, се допуска само с изричното разрешение на родител или законен настойник, който трябва да се регистрира от свое име.

3. Как се създава Canon акаунт?

За да създадете Canon акаунт, трябва да предоставите валиден имейл адрес, който ще служи едновременно и за ваше потребителско име, както и определена демографска информация като собствено име, презиме, държава на пребиваване и т.н. След успешна регистрация вие имате възможност да промените вашето потребителско име и парола, като влезете във вашия Canon акаунт. Canon акаунтът ви се предоставя безплатно и е за ваше лично ползване. Независимо от това вие поемате всички разходи и разноски, изискващи се за регистрирането на Canon акаунт и използване на Услугите на Canon.

Имайте предвид, че Canon си запазва правото да приема заявители по свое собствено усмотрение и без неправомерна дискриминация да отхвърля всеки заявител, който основателно счита за неподходящ.

Когато регистрирате Canon акаунт, вие приемате да предоставите на Canon точни данни, както се изисква във формуляра за регистрация. След регистрацията вие също така трябва да поддържате тези данни, така че да гарантирате, че са актуални, като използвате връзките, предоставени във вашия имейл за потвърждение на регистрацията или публикувани в уебсайта на Canon. За подробности относно използването и прехвърлянето от Canon на вашите лични данни се запознайте с посочената по-долу Политика за поверителност.

4. Политика за поверителност

За подробности относно това как използваме информацията за потребителите вижте нашата "Политика за поверителност на данните на потребителите".

5. Отказ от отговорност

Вие изрично потвърждавате и се приемате, че:

Регистрацията и използването на Canon акаунт и свързаните с това Услуги на Canon е на ваш собствен риск. Canon акаунтът и всички свързани с това Услуги на Canon се предоставят на база "КАКТО Е" и "ПРИ НАЛИЧИЕ". До максималната степен, позволена от закона, Canon и нейните дъщерни дружества изрично отхвърлят всички гаранции и условия от какъвто и да е вид, независимо дали са преки, или косвени, включително, но не само, подразбиращите се гаранции и условията за продаваемост, пригодност за определена цел и ненарушение.

Canon и нейните дъщерни дружества не гарантират, че (a) използването на Canon акаунта и Услугите на Canon ще отговаря на вашите изисквания, (б) използването на Canon акаунта и Услугите на Canon ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки, (в) всички резултати, които могат да произтичат от използването на Canon акаунта и Услугите на Canon, ще бъдат точни или достоверни.

Всеки материал, изтеглен или по друг начин получен при използването на Canon акаунта и Услугите на Canon, е по ваша преценка и на ваш риск, като вие ще носите пълна отговорност за всички щети по вашия компютърен сървър или друго устройство или за загуба на данни в резултат от изтеглянето на такъв материал.

Никакъв съвет или информация, независимо дали е устни, или писмени, които сте получили от Canon (включително нейните дъщерни дружества) или чрез или от използването на Canon акаунта и Услугите на Canon, не създава гаранция, която не е изрично упомената в настоящите правила и условия.

6. Търговска марка на Canon

Никой няма право да представя или използва по какъвто и да било начин регистрираните марки или лога на Canon или Canon Group без предварителното писмено разрешение на Canon.

7. Избор на законодателство и съдилища

7.1 Съгласно алинея 7.2 настоящите правила и условия, както и всеки спор, свързан с тях или Canon акаунта, ще се тълкуват според законите на Англия и Уелс, а споровете, свързани с настоящите правила и условия или Canon акаунта, ще се разрешават от съдилищата на Англия и Уелс.

7.2 Като потребител имате право да заведете съдебни процедури, провеждани на вашия език и във вашите местни съдилища. Можете да получите информация за правата си от местната организация за защита на правата на потребителите. Настоящите общи условия не ограничават вашите законово установени права.

8. Данни за Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Холандия
Tел. 0031 20 545 8545
Факс 0031 20 545 8222
Регистрационен номер на компанията: 33166721
ДДС регистрация: NL005916343B01

9. Авторско право

Copyright © Canon Europa N.V. Всички права запазени. Строго се забранява размножаването, разпространяването, повторното публикуване или модифицирането на всякаква информация, изображение или търговска марка, използвани в този уебсайт.