ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ
За приложението Canon Mini Print

Последна актуализация:  13 октомври 2020 г.

ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО : Употребата на това приложение (както е описано по-долу) е обект на настоящото лицензионно споразумение с краен потребител.  Ако приемате тези условия, щракнете върху „Приемам“ по-долу.  Ако не приемате условията, щракнете върху „Не приемам“ по-долу и незабавно изтрийте приложението от устройството си.

Настоящото лицензионно споразумение с краен потребител („ЛСКП”) е правно споразумение между Вас (в качеството Ви на физическо или юридическо лице) и Canon Europa N.V. в качеството му на лицензодател („Лицензодател“ или „Canon“) на приложението „Canon Mini Print“ („Приложението“), което се свързва с компактния фотопринтер Canon Zoemini и с Canon Zoemini принтер с камера за моментални снимки („Принтер“).  Употребата на „Вие“ или „Ваш“ в този документ се отнася до физическото или юридическото лице, което е получило лиценз по това ЛСКП.  Употребата на приложението е предмет на разпоредбите на това ЛСКП. 

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛСКП ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: (1) ТОВА ЛСКП; (2) ВСЯКАКВИ ЛИЦЕНЗИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР НА ТРЕТАТА СТРАНА, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В ИЛИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО, ОПИСАНО ПО-ДОЛУ

ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ НАВЪРШИЛИ ПОНЕ ЗАКОННО УСТАНОВЕНАТА ВЪЗРАСТ ЗА ПЪЛНОЛЕТИЕ В ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО ПРЕБИВАВАТЕ, И ИМАТЕ ПРАВО ДА ПРИЕМЕТЕ УСЛОВИЯТА НА ТОВА ЛСКП ОТ СВОЕ ИМЕ.  АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ НА ТОВА ЛСКП И/ИЛИ НЯМАТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА ПРИЕМЕТЕ УСЛОВИЯТА НА ТОВА ЛСКП ОТ ИМЕТО НА ВАШАТА КОМПАНИЯ, НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО.

1. Мобилно приложение.  За нуждите на това ЛСКП понятието „Приложение“ означава (i) софтуерното приложение, което Canon предлага под марката „Canon Mini Print Application“ и което Вие се опитвате да изтеглите от онлайн магазина за приложения Google Play™ на Google Inc. („ Google “) с цел лицензирана употреба с или на мобилно устройство с марката Android™ или с друга софтуерна платформа за безжични преносими устройства, собственост на Android, или с цел лицензирана употреба с или на мобилно устройство с марката Apple® или с друга софтуерна платформа за безжични преносими устройства, собственост на Apple (поотделно „ Устройство “), и (ii) всяка свързана документация за приложението в електронен формат. 

2. Предоставяне на лиценз. Canon Ви предоставя личен, отменим, неизключителен, непрехвърляем лиценз с ограничено право за изтегляне, инсталиране и ползване на приложението на едно устройство, контролирано от Вас, и право на достъп и използване на приложението на това устройство единствено в съответствие с условията и разпоредбите на това ЛСКП.  Това ЛСКП важи за актуализации или допълнения към оригиналното приложение, предоставено от Canon, ако тези актуализации или допълнения са посочени по-долу; имайте предвид, че Canon и нейните лицензодатели не са задължени да Ви предоставят каквито и да е актуализации или допълнения.

3. Ограничения. Нямате право да: (i) декомпилирате, да подлагате на обратно инженерство, да деасемблирате, да правите опити да извличате „програмния код“ или да дешифровате приложението; (ii) модифицирате, адаптирате, подобрявате, усъвършенствате, превеждате или да извличате производни от приложението; (iii) нарушавате приложими закони, правила или регламенти във връзка с Вашия достъп до или употреба на приложението; (iv) премахвате, променяте или прикривате известия за собственост (включително известия за запазени или търговски марки) на Canon или нейните поделения, партньори, доставчици или лицензодатели на приложението или по друг начин да изменяте или модифицирате приложението; (v) инсталирате, използвате или разрешавате приложението да съществува на повече от едно (1) устройство едновременно или на друго мобилно устройство или компютър по начин, различен от Вашите отделни изтегляния на приложението, всяко от които е предмет на отделен лиценз (това ограничение обаче не ограничава правото Ви да инсталирате повторно приложението на конкретното устройство, за което е изтеглено); (vi) разпространявате или свързвате приложението към различни устройства или други услуги; или (vii) осигурявате достъп до приложението през мрежа или друга среда, разрешаващи достъп до или използване от няколко устройства или потребители едновременно.

4. Създадено от потребителя съдържание.

4.1  Всяко съдържание, което предавате или качвате чрез или в приложението под някаква форма или среда, се счита за „ създадено от потребителя съдържание “. Вие заявявате и гарантирате, че имате право да използвате и предавате каквото и да е „създадено от потребителя съдържание“ чрез приложението от Вашето устройство.   Като генерирате, предавате, изпращате или публикувате под каквато и да е форма или среда „създадено от потребителя съдържание“ чрез приложението, Вие предоставяте на Canon, нейните поделения, филиали, свързани платформи за мобилни устройства и доставчици на услуги, както и на трети страни, упълномощени от Canon да разпространяват информацията, сканирана и качена с приложението, изричен, постоянен, неотменим, безплатен, световен, неизключителен лиценз да адаптират, модифицират, форматират, изтриват, превеждат, предават или използват цялото „създадено от потребителя съдържание“ без задължение, уведомление или компенсация към Вас, единствено за следните цели: (1) отпечатване на „създадено от потребителя съдържание“ с помощта на принтера през приложението; и (2) споделяне на „създадено от потребителя съдържание“ чрез платформи на трети страни (както са описани по-долу).  Този лиценз се предоставя на Canon, нейните поделения или филиали и свързаните платформи за мобилни устройства, доставчици на услуги и други упълномощени трети страни във връзка с използването на „създадено от потребителя съдържание“ по отношение на услугите и последваща тяхна версия или модификация.  Canon няма претенции за право на собственост върху „създадено от потребителя съдържание“.  

4.2  Вие се съгласявате, приемате и потвърждавате, че Canon, нейните поделения или филиали и свързаните платформи за мобилни устройства, доставчици на услуги, както и трети страни, упълномощени от Canon да разпространяват информацията, предавана или качвана чрез приложението, имат право да модифицират, адаптират, преформатират или по друг начин видоизменят или използват Вашето „създадено от потребителя съдържание“, за да отговаря на стандартите, протоколите, форматите и изискванията, свързани с приложението, да отпечатват Вашето „създадено от потребителя съдържание“ през принтера или да споделят това „създадено от потребителя съдържание“ чрез подходящи платформи на трети страни.

4.3   Освен „създадено от потребителя съдържание“ приложението може да събира определена друга информация.  Тази информация може да:  (i) включва техническа информация за устройството, на което се ползва приложението; (ii) се изисква за оптималната ефективност на приложението; (iii) се използва във връзка с евентуална техническа поддръжка, предлагана от Canon.

5. Уведомление относно правата върху интелектуалната собственост . Приложението и всички права, включително без ограничение права за собственост (вкл. но не само върху „програмен код“, „обектен код“, снимки, фотографии, анимации, видеоклипове, аудиоклипове, музика, текст и „аплети“, които се съдържат в приложението, с изключение на софтуер на трети страни), приложените печатни материали и всяко копие от приложението, както и всички права върху интелектуалната собственост, произтичащи от тях (вкл. всякакви авторски права, патенти, търговски марки, търговски тайни и права, свързани с публичността), са собственост или са лицензирани от Canon, нейните поделения или лицензодатели.  Освен както изрично и недвусмислено е посочено тук, Вие не притежавате и Canon не Ви предоставя изрични или подразбиращи се права (независимо дали по подразбиране, отхвърляне на иск или съгласно друга правна теория) за или върху каквито и да е права върху интелектуалната собственост, като тези права остават притежание на Canon, нейните поделения или нейните лицензодатели. Вие се съгласявате и приемате, че само Вие, а не Canon, Apple, Google или която и да е платформа или доставчик на приложението, носите отговорност за разследването, защитата, уреждането и освобождаването от отговорност във връзка с жалби или спорове относно нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, или други вреди или щети, произтичащи от Вашата употреба или достъп до приложението.

6. Запазване на правата. Canon и нейните поделения или филиали и лицензодатели си запазват всички права, които не са Ви изрично предоставени по това ЛСКП.

7. Прекратяване. Това ЛСКП влиза в сила от първата дата, на която приемете и потвърдите, че сте съгласни с това ЛСКП или по друг начин използвате приложението. Без да засяга каквито и да е други права на който и да е „доставчик“ (както е определен в Раздел 9 по-долу) или както другояче е посочено тук, това ЛСКП се прекратява без предизвестие, ако не спазвате разпоредбите или условията, изложени в него.  Вие се съгласявате и приемате това условие.  При такива обстоятелства трябва незабавно да унищожите всички копия на приложението и всички свързани с него материали или компоненти.  Вие може да прекратите това ЛСКП, като изтриете приложението от Вашето устройство.

8. Отпечатване на документация. Приложението съдържа документация, която е предоставена само в електронен формат. Може да отпечатате копия от тази документация.  Трябва да отпечатате и включите известията за авторските права към разрешените копия на електронната документация или приложението, които правите.

9. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

9.1  ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ „В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е” БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ПРОИЗХОД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДАВАЕМОСТТА, КАЧЕСТВОТО И ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.  ЦЕЛИЯТ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОЕМА ОТ ВАС.  В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО Е ДЕФЕКТНО, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО НЕОБХОДИМОТО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА.  НЯКОИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ПРАВОВИ СИСТЕМИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ПОРАДИ КОЕТО ГОРЕОПИСАНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.   МОЖЕ СЪЩО ТАКА ДА РАЗПОЛАГАТЕ И С ДРУГИ ПРАВА, КОИТО СЕ РАЗЛИЧАВАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯТА.

9.2  НИТО CANON, НИТО НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ПОДЕЛЕНИЯ, ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, GOOGLE, ФИЛИАЛИ, ПОДЕЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НА GOOGLE, APPLE, ФИЛИАЛИ, ПОДЕЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НА APPLE, НИТО КОЯТО И ДА Е ПЛАТФОРМА ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ НА CANON (ОБЩО, „ДОСТАВЧИЦИ“), ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО (I) ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ РАБОТАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЯМА ДА БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА ГРЕШКА; ИЛИ (II) Е СЪВМЕСТИМО ИЛИ ПОДХОДЯЩО ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ИЛИ ДРУГ ТИП ХАРДУЕР, СОФТУЕР, ОБОРУДВАНЕ ИЛИ УСТРОЙСТВО, ИНСТАЛИРАНО НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНО СЪВМЕСТНО С НЕГО. ОСВЕН ТОВА ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪВМЕСТИМОСТТА, МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ВЛОШАВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ПЪЛНА ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО И ДА ДОВЕДАТ ДО ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО, ЗАГУБА НА ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО, И ПОВРЕДА НА СОФТУЕРА И ФАЙЛОВЕТЕ В НЕГО. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ПРИЕМАТЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО ЕДИН ДОСТАВЧИК (ВКЛЮЧИТЕЛНО МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ВРЕМЕ ИЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ДОСТАВЧИЦИ) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ.

9.3  ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИТО ЕДИН ДОСТАВЧИК НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ СЪХРАНЯВА В ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ Е ДОСТЪПНО ПРЕЗ НЕГО, НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА НЕПРЕДНАМЕРЕНИ ЩЕТИ, ПОВРЕДИ, ЗАГУБИ, АТАКИ, ВИРУСИ, НАМЕСА, ХАКЕРСТВО, ЗАСТРАШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА ТОВА ЛСКП, КАТО НИТО ЕДИН ДОСТАВЧИК НЕ НОСИ И НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ВЪЗНИКНАТ ПОДОБНИ ЩЕТИ, ПОВРЕДИ, ЗАГУБИ, АТАКИ, ВИРУСИ, НАМЕСА, ХАКЕРСТВО, ЗАСТРАШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ.

9.4  ДОСТЪП ДО МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО СЕ КАЧВАТ ИЛИ ПРЕДАВАТ ПРЕЗ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН СЕ ПОЛУЧАВАТ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ И НА ВАШ РИСК И ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, НАНЕСЕНИ НА УСТРОЙСТВОТО, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО.  ПОТВЪРЖДАВАТЕ СЪЩО, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИЛИ ПОДХОДЯЩО ЗА ПОЛЗВАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ СИТУАЦИИ ИЛИ СЛУЧАИ, В КОИТО НЕИЗПРАВНОСТ ИЛИ ЗАБАВЯНЕ, ИЛИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО, ДАННИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО, Е ЗАБРАНЕНА ПО ЗАКОН ИЛИ С РЕГЛАМЕНТ.

10. БЕЗ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ.

10.1 ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА ЗАГУБА НА ТЪРГОВСКА ИЛИ ЛИЧНА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ТЪРГОВСКА ИЛИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДРУГИ КОМПЕНСАТОРНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО, НЕГОВАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, ДОРИ В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО КОЙТО И ДА Е ОТ ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ СЪС СЛЕДНОТО: (I) НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, ДАННИ, „СЪЗДАДЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ“ ИЛИ УСТРОЙСТВО; (II) ИЗТРИВАНЕ, ПОВРЕДА, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ИЗПРАЩАНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, ДАННИ, „СЪЗДАДЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ“ ИЛИ УСТРОЙСТВО В РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО; (III) ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОЯВИ НА ТРЕТА СТРАНА В РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ; ИЛИ (IV) ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО.

10.2  ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПОЕМЕТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ЗА ИНСТАЛИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО.   НЯКОИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ПРАВОВИ СИСТЕМИ НЕ ДОПУСКАТ ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ СМЪРТ В РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА КОЙТО И ДА Е ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ, ПОСОЧЕНИ ТУК, ТАКА ЧЕ ОГРАНИЧАВАНИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНИЯТА МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС.

11. Приложимо право/експортни ограничения/правно съответствие .

Това ЛСКП се урежда от законите на Англия и Уелс.

С настоящото декларирате, че нито Вие, нито Вашият агент, пряко или косвено ще извършвате експорт, реекспорт, трансбордиране или предаване на приложението или каквато и да е част от него, или свързана информация, медия или приложение в нарушение на приложимите закони, регламенти или наредби за контрол на експорта, включително, но не само на закона за администриране на експорта от 1979 г. на САЩ и всички приложими национални или европейски закони и регламенти с техните изменения, наредби за прилагането, доколкото са свързани с дейностите, извършвани по това споразумение. 

 Вие заявявате и гарантирате, че не (i) се намирате в държава, която е обект на съответна правителствена забрана или която е посочена от правителствата на съответните държави като държава „финансираща тероризъм“ или (ii) сте включени в списък на правителството на САЩ със забранени или ограничени лица, включително в „списък на специално посочените лица“ или в списък на забранените физически или юридически лица на Министерство на търговията на САЩ.

12. Други правила, ограничения, задължения, права и известия за употребата във връзка с мобилното приложение.

12.1   Вие потвърждавате, че (i) това ЛСКП се сключва само между Вас и Canon, а не с Google, Apple или която и да е платформа или доставчик на приложението, и (ii) само Canon, а не Google или Apple носят отговорност за приложението и за неговото съдържание.  Без ограничение Вашата употреба на приложението и услугите с устройство е предмет на определени правила, установени от Google или Apple (в зависимост на това какви правила уреждат ползването на устройството), включително за устройство с Android, описани вhttps://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html или налични в Google Play, или за устройство на Apple, описани в условията на App Store® на Apple на адрес https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, на чиито приложими разпоредби се позоваваме тук.

12.2  При никакви обстоятелства Google, филиали, поделения или лицензодатели на Google, Apple, филиали, поделения или лицензодатели на Apple, или други платформи или доставчици на приложението (включително мобилни оператори или телекомуникационни доставчици) не носят отговорност за каквито и да е претенции от Ваша страна или от трета страна във връзка с приложението (включително продажбата и дистрибуцията му) или притежаването, или употребата на приложението от Ваша страна, включително, но не само, (i) относно отговорността за вреди, причинени от дефект на продукта; (ii) относно това, че приложението не отговаря на приложимите правни или регулаторни изисквания; и (iii) във връзка със законите за защита на потребителите или други подобни закони.

12.3  Освен както е посочено в тази точка 12.3, нищо от съдържанието на това ЛСКП няма за цел и не следва да се смята, че предоставя на физически или юридически лица (различни от страните по споразумението) каквито и да е права, ползи или облекчения от какъвто и да е вид или характер, нито че поражда задължения или отговорности на някоя от страните към тези лица.  Независимо от горепосоченото Вие приемате и се съгласявате, че Apple и филиалите на Apple са трети страни бенефициери по това ЛСКП и че, като приемате тези условия и разпоредби, Apple има право (и счита, че признава това право) да изпълни това ЛСКП спрямо Вас като трета страна бенефициер по него.

12.4  Google, филиали, поделения и лицензодатели на Google, Apple, филиали, поделения и лицензодатели не носят отговорност за искове, подадени от Вас или от трета страна във връзка с приложението, или притежаването, или употребата на приложението от Ваша страна, включително, но не само, (i) относно отговорността за вреди, причинени от дефект на продукта; (ii) относно това, че приложението не отговаря на приложимите правни или регулаторни изисквания; и (iii) във връзка със законите за защита на потребителите или други подобни закони.

12.5 Такси за данни във връзка с употребата на приложението.  Canon не носи отговорност за разходи или такси във връзка с Вашата употреба на приложението.  Свържете се с доставчика на мобилни услуги, за да разберете дали ще Ви бъдат начислени такива такси.  

13. Обезщетение.

13.1  Вие приемате да обезщетите и освободите всеки доставчик и неговите ръководители, директори, агенти и служители от отговорност във връзка с каквито и да жалби или искове, включително във връзка със загуби, щети, повреди, искания, разходи или такси, основания, дела, процедури, производства, съдебни решения, присъждания, изпълнения и права за разпореждане, включително разходи и такси за адвокати, предявени от трети страни или по друг начин, поради или вследствие на:  (i) нарушение от Ваша страна на декларация, гаранция, уговорка или задължение, залегнали в това ЛСКП (или друго нарушение на Вашата договореност с Canon, базирана на това ЛСКП); (ii) информация, „създадено от потребителя съдържание“ или други материали, предавани, изпращани или предоставяни от Вас през устройството; или (iii) нарушение от Ваша страна на който и да е закон или на правата на трета страна, включително нарушение от Ваша страна на правото върху интелектуална собственост или друго право на физическо или юридическо лице.

13.2  Задълженията за обезщетение, посочени в точка 13.1 по-горе, остават валидни и след прекратяване на това ЛСКП.

14. Лични данни

Canon автоматично събира и анализира технически потребителски данни от устройството ви, за да улесни работата му. Можете да прочетете повече относно това какви данни събираме и как ги използваме в разделите на „Политика за поверителност на данните на потребителите“ на Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Използваме Google Analytics, за да събираме потребителските ви данни. Можете да прочетете повече за Google Analytics на www.google.com/policies/privacy/partners– проверете в раздела „Как Google използва данните, когато ползвате сайтове или приложения на партньорите ни.“.

15. Условия за софтуер на трети страни; Известия.

15.1  Определени части от приложението може да използват или да съдържат софтуер на трети страни, който е предмет на лиценз за отворен код и/или лиценз на трета страна („ софтуер на трета страна “).  Вие потвърждавате, приемате и се съгласявате, че Вашето право да ползвате такъв софтуер на трета страна като част от или във връзка с което и да е приложение се урежда от условията и разпоредбите на този лиценз за отворен код и/или лиценз на трета страна, валиден за този софтуер, включително без ограничение съдържащите се в тях приложими клаузи, лицензионни условия и отказ от отговорност.  В случай на противоречие между условията на това ЛСКП и условията на лиценза за отворен код и/или лиценза на трета страна по отношение на Вашето ползване на съответния софтуер на третата страна, предимство имат условията на лиценза за отворен код и/или лиценза на трета страна.

15.2  Определени части от приложението Ви позволяват да свързвате приложението към някои платформи, които не са собственост, нито се управляват от Canon, както е посочено в приложението („ платформи на трети страни “), което означава, че може да е необходимо да влизате в собствения си акаунт в тази платформа на третата страна.  Вие потвърждавате, приемате и се съгласявате, че Canon по никакъв начин не носи отговорност за Вашия собствен акаунт в платформата на третата страна или за дейности, свързани с Вашата употреба на тези платформи на трети страни, включително, но не само, влизане в собствения Ви акаунт в платформата на третата страна. 

15.3   Части от приложението се предоставят с известия и лицензи за отворен код от общности и трети страни, които отговарят за употребата на тези части, и всякакви предоставени лицензи във връзка с това ЛСКП не изменят никакви права и задължения, които имате във връзка с подобни лицензи за отворен код, въпреки това отказът от отговорност и клаузите за ограничение на отговорност в това ЛСКП важат за всички елементи от приложението.

15.4   Android™, Google Play™ и други свързани търговски марки, марки за услуги, имена и лога са собственост на Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® и други свързани търговски марки, марки за услуги, имена и лога са собственост на Apple Inc. 

15.6 Посочените по-долу условия на трети страни са включени в настоящите лицензионни условия и представляват неразделна част от тях:

Ако изтеглите приложението, Вие потвърждавате и се съгласявате със следните лицензионни споразумения:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Разни . Това ЛСКП, включително всички документи, приложени към него за справка, представлява цялото споразумение между Вас и Canon във връзка с приложението; (i) то отменя всички предходни устни или писмени съобщения, предложения и декларации по въпроса; и (ii) има предимство пред всякакви противоречащи или допълнителни условия, потвърдени или обсъдени между страните в рамките на срока на това ЛСКП. Ако някоя от клаузите на това ЛСКП се сметне за невалидна, всички останали клаузи остават валидни, освен ако тяхната валидност не осуети целта на това ЛСКП, а това ЛСКП се изпълнява до пълната допустима от приложимото законодателство степен.   Никаква промяна на това ЛСКП не е обвързваща, освен ако не е представена в писмен вид и не подписана от надлежно упълномощени представители и на двете страни.  Това ЛСКП е обвързващо и остава в сила в полза на наследници, приемници и разрешени правоприемници на страните по него.  В случай че някоя от страните не упражни правото си, произтичащо от нарушаване на някоя от клаузите на това ЛСКП от другата страна, то това няма да се счита за отказ от права във връзка с последващо нарушение на тази клауза или което и да е друго право, посочено тук.

© 2020 Canon Europa N.V., Нидерландия.  Всички права запазени.