Работно място – Правила и най-добри практики за работното място

Стремим се да правим бизнес честно и етично и оценяваме жизненоважния принос, който дават служителите ни за успеха на нашия бизнес и устойчивото ни икономическо развитие. Стремим се да бъдем желан работодател в нашия сектор, като осигуряваме безопасна работна среда и добри работни практики. В замяна очакваме от служителите и сътрудниците си да спазват нашите правила и процедури, за да сме сигурни, че спазваме съответните закони и разпоредби и правим бизнес по отговорен начин.

Служители
Разполагаме с над 17 000 служители в Европа, Близкия изток и Африка. Когато е възможно и в зависимост от местните закони и условия, прилагаме паневропейски правила и процедури. Те спомагат за съгласуване на условията на труд и очакванията.

Диалог със служителите

Оценка, развитие и признание

3 Selfs (San-Ji)

Разнообразие и осъзнаване на културните различия

Практики за работната среда

Политики

Диалог със служителите

Picture_banner_footprintПровеждаме проучване за ангажираността на служителите на 16 езика чрез независима външна организация. Въпросите включват: доколко добре ръководителите мотивират и поддържат служителите информирани, дали служителите смятат, че Canon е добро място за работа и дали служителите вярват, че Canon е отговорна към обществото компания. Около 70% от служителите редовно отговарят и бизнес сферите и отделите разработват планове за действие, за да обърнат внимание на основните притеснения, които се идентифицират.

Стартирали сме тригодишна програма за ангажиране на служителите ни по-пряко в разработването на бизнеса ни. Повече подробности се съдържат в нашия доклад за устойчивостта.

По време на интеграционния процес с Océ проведохме проучване в първите държави, които преминаха през интеграционния процес, за да видим какво върви добре и какво може да се промени. Отговорите на служителите впоследствие бяха трансформирани в знания и действия, които приложихме в процеса при следващите държави.

Представители на служителите също се канят да се присъединят към Европейската консултативна комисия на Canon. Комисията обхваща представители на служители на Canon и ръководството на Canon, които обменят информация и гледни точки на европейско ниво относно текущото състояние и бъдещия напредък на бизнеса на Canon Europe.

В зависимост от законите в държавите, в които оперираме, служителите могат да се присъединяват към съюзи и да участват в колективни трудови договори в приложимите случаи. Като минимум се стремим да имаме постоянен диалог и комуникация със служителите.

  Горе

Оценка, развитие и признание

Новите служители получават въвеждаща програма, приспособена към конкретната им длъжност. Осигурява се поддръжка за ръководителите, за да се гарантира на всички нови служители информация за работата и за компанията като част от тяхната въвеждаща програма.

Политиката ни е всеки служител да има поне една официална среща за оценка със своя браншови мениджър всяка година. Така се измерва продуктивността по отношение на целите и уменията при използване на стандартна система за измерване.

Определя се план за лично развитие и обучение. Това се осигурява чрез разнообразни опции за обучение, включително Академията на Canon с онлайн обучение и напътстване. Признаваме приноса на служителите си по редица начини, включително награда за дългогодишна служба и 3 Selfs награди.

При нужда има установени процеси за жалби, които служителите могат да следват в съответствие с местното законодателство. Подобно на това съществуват и ясно декларирани дисциплинарни процедури в случай на проблеми с работата или поведението, които също са в съответствие с местното законодателство.

  Горе

3 Selfs (San-Ji)

Духът на Сан Джи, или 3 Selfs, очертава стандартите за лично поведение, очаквани от служителите според Кодекса за поведение на Canon. Награждаванията за 3 Selfs са провеждат на национално и регионално ниво на всяко тримесечие и годишно, за да насърчават и стимулират 3 типа поведение:

• Самомотивация: поемане на инициатива и търсене на решения

• Самоуправление: ефективни лично планиране и организиране

• Самосъзнание: означава човек да знае въздействието от собствените си действия и думи върху другите

  Горе

Разнообразие и осъзнаване на културните различия

Разнообразието е задължителна бизнес норма за Canon, като обхваща философията ни за всички хора, работещи съвместно за общото благо. Тъй като работим в толкова много различни държави и територии, служителите ни преминават обучение за разнообразието. Това помага на всички да разбират и ценят разнообразието по отношение на хората, културите и нашия бизнес.

Представители на повече от 50 различни националности работят в офиса на седалището ни в Европа, което отразява нашата структура, състояща се от много култури. В борда на директорите на компанията има представители на 8 различни националности.

Прочетете повече за фокуса ни върху разнообразието.

  Горе

Практики за работната среда

Недискриминация: Не дискриминираме въз основа на етническа принадлежност, пол, религия, социална среда, увреждания, политически пристрастия и сексуална ориентация. Не толерираме какъвто и да е тормоз.

Здраве и безопасност: Осигуряваме безопасна работна среда с подходящо обучение за служители, работещи в опасни зони или с опасни вещества. Насърчаваме служителите да се наслаждават на подходящ баланс между работата и личния живот.

Разкриване на информация: Прилагаме схема за разкриване на информация, достъпна за всички служители, която им позволява анонимно да изкажат притесненията си за вероятно нарушение.

Кодекс на поведение: От всички служители се очаква да спазват Кодекса на поведение на групата Canon. Той установява стандартите, които се очакват от тях, като обхваща от предпазване на поверителна информация до забрана за неподходящо поведение, като тормоз.

Условия на труд: Те може да се различават в зависимост от местните закони и практики, като включват права за отпуск по майчинство и бащинство, извънработно време, основно работно време.
 
Човешки права и детски труд: Canon уважава човешките права на всички свои служители. Вижте политиката за снабдяване на Canon Inc. и указанията за доставчици по отношение на човешките права, детския труд, практиките за етичен, честен и социално отговорен бизнес. Canon Европа разполага с Кодекс на поведение на доставчиците, който е част от нашите Общи условия за покупка и ние изискваме от доставчиците си да отговарят минимум на конкретните стандарти за поведение.Picture_UNGC logo

Canon Европа е подписала Глобалния договор на ООНt (от януари 2014 г.), като се ангажира с неговите 10 общоприети принципа в областта на човешките права, трудовите норми, околната среда и борбата с корупцията. 

Информираност за околната среда: Обучаваме всички служители и сътрудници относно информираност за околната среда чрез начално обучение и задължително онлайн обучение, за да им помогнем да разберат колко е важно за нас намаляването на въздействието върху околната среда и как това се вписва в конкретната им работа. Вижте повече за дейностите ни за околната среда.

Вижте повече за дейностите ни за управление.

  Горе

Политики

Като спазват нашите политики, служителите могат да помогнат на Canon да прави бизнес по честен и етичен начин.

Подаръци/забавления: Служителите трябва да спазват правилата ни относно даването и получаването на подаръци и забавления.

Антикорупция/подкупи: Служителите трябва да спазват правилата ни против корупцията и подкупите.

Социални медии: За да предпазим репутацията и марката на Canon, правилата ни за социални медии дават съвети на служителите относно отговорното използване на социалните мрежи.

Използване на ИКТ: За да предпазим мрежата си от зловреден софтуер, нашите правила за ИКТ ясно установяват допустимата и забранената употреба на ИТ ресурсите на компанията.

Честна конкуренция: Всички служители преминават задължително обучение и разполагат с мрежа от национални юрисконсулти, които да гисъветват по този въпрос.

Прочетете повече за правилата за управление и икономическите правила на Canon.

Изтеглете последния ни доклад за устойчиво развитие

  Горе

spacer
					image
Общество
Регионални
Местни
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report