Рециклиране – принос към кръговата икономика

Относно опазването на ограничените природни ресурси и помощ за смекчаване на промените в климата, ние осъзнаваме отговорността си за повторната употреба и рециклиране на материали, части и компоненти. Работим по няколко програми, които ни позволяват да използваме повторно и да рециклираме дадени ресурси, като така намаляваме вредното въздействие върху околната среда и предлагаме на клиентите си избор от екологични продукти.

За списък с термините ни относно околната среда вижте нашия речник.

Доброволното споразумение на Европейския съюз за екологичната работа на оборудване за обработка на изображения, подписано от Canon, включва ангажименти за предоставяне на информация за възможностите за рециклиране на нашите консумативи в края на жизнения им цикъл.

Предприемаме стъпки за рециклиране на продукти и материали в много области.

Отпадъчни материали

Тонер бутилки

Патрони с мастило

Рециклиране на тонер касети

Фабрично възстановени нови модели

Обновяване

Край на жизнения цикъл

Отпадъчни материали

Използваме повторно отпадъчните материали от продуктите и процесите си в нови продукти, за да пестим ресурси. Например рециклираме пластмаса от върнати устройства в нови продукти, като например imageRUNNER ADVANCE и гамата ни калкулатори. А блистерните опаковки за патроните ни с мастило вече се изработват от поне 70% рециклирана пластмаса.

  Горе

Тонер бутилки

Нямаме паневропейска програма за връщане и рециклиране на тонер бутилки. Свържете се с националното представителство на Canon за информация относно предлаганата от Canon услуга за рециклиране на тонер бутилки във вашата страна. Другият начин е да проверите при местните власти или органа по сметосъбирането за предпочитаните методи на изхвърляне. В повечето случаи тонер бутилките могат да се рециклират с останалите пластмасови изделия, тъй като не съдържат опасни материали и местното рециклиране оказва малко влияние върху околната среда.

  Горе

Патрони с мастило

Ние разполагаме с паневропейска програма за връщане на патрони с мастило, която покрива 15 страни. Научете как да рециклирате патроните си с мастило.

  Горе

Рециклиране на тонер касети

tcrp25th_logo_c

Canon беше първата компания, която въведе програмата за рециклиране на лазерни тонер касети през 1990 г.. Всяка година събираме около 20 000 тона тонер касети в глобален мащаб, спестявайки 30 000 тона въглероден диоксид и спестяваме 15 000 тона нови суровини. Прочетете още за нашия 25-годишен опит в рециклирането.

Програмата, която е в съответствие с ОЕЕО, работи в 18 държави в Европа. Клиентите могат да ни върнат използваните си касети безплатно. След това касетите се използват повторно 100% или се рециклират в нови касети чрез процес на затворен кръг. Това ни позволява да използваме повторно материалите от тонер касетите непрекъснато, без това да нарушава качеството на пластмасата. Научете как да рециклирате своите лазерни тонер касети.

Рециклиране на тонер касети чрез затворен кръг

  Горе

Фабрично възстановени нови модели

ФВНМ устройството (наричано в миналото "повторно произведено") представлява нова версия на оригиналния модел, създадена както с нови, така и със съществуващи части. Оригиналното оборудване се събира от пазара, изпраща се във фабрика на Canon и се разглобява основно. Разглобените части се почистват щателно и се тестват изцяло, след което всяка повторно произведена машина се подлага на същия процес за гарантиране на качеството като новопроизведените устройства, за да се гарантира, че е със същото качество като оригиналната машина, както и че работи по същия начин.

До 93% (според теглото) от частите се използват повторно, което спестява ценни ресурси и намалява въздействието върху околната среда. Старите данни се изтриват, софтуерът се надгражда, задава се нов сериен номер и броячът се нулира. Устройствата се продават в Европа, Близкия изток и Африка.

Разгледайте нашата брошура за ФВНМ.

Вижте нашето видео за ФВНМ.

Вижте определението на Canon за Фабрично възстановени нови модели.

Устройствата от клас Océ Premia, включително производствените и широкоформатни принтери, преминават подобен процес, като това свежда до минимум отпадните продукти и позволява повторната употреба на компоненти, за да се даде на машината втори живот.

  Горе

Обновяване

Обновяването е по-малко строг процес от този, използван за създаването на фабрично възстановени нови модели. Той се извършва от националните ни търговски представители в отделните държави. При него устройствата се обновяват, като се заменят или почистват износени компоненти, и така се подготвят за продажба в същата държава. Вижте определението за обновяване на Canon.

  Горе

Край на жизнения цикъл

В Европейския съюз (ЕС) от доставчиците се изисква да осигуряват на клиентите възможност за отговорно изхвърляне на продуктите, които пускат на пазара, в края на полезния им живот. Тази „разширена отговорност на производителя“ се осъществява чрез три директиви на ЕС за отпадъците и предотвратяване на увреждане на околната среда от опасни вещества, които може да се съдържат в продуктите. Научете повече за директивите, които обхващат отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и опаковки.

В допълнение към европейските директиви, от 2011 г. насам Canon е сред подписалите Доброволно споразумение на ЕС за подобряване на екологичните характеристики на оборудването си за обработка на изображения. Това бе прието от Европейската комисия като равностойно на обвързващ регламент през 2013 г. и включва задължение за предоставяне на информация за възможните варианти за края на жизнения цикъл на консумативите.

  Горе

spacer
					image
Околна среда
Продукти
Употреба
Операции
ISO 14001
Речник
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди