Продукти – Създаване на продукти за устойчиво развитие

Най-важният ни ангажимент към околната среда е да създаваме по-голяма стойност от по-малко ресурси. Създаваме продукти с мисъл за околната среда, така че от самото начало на процеса за създаване на даден продукт ние се стремим да намалим размера му, да намалим новите суровини и да включим рециклирани и възобновяеми материали. Това, наред с другите мерки, които предприемаме, намалява климатичните промени.

Серията ни imageRUNNER ADVANCE например включва рециклирана пластмаса и биопластмаса, а някои от нашите калкулатори са изработени от рециклирана пластмаса от продукти на Canon.

Canon инвестира годишно повече от 8% от продажбите в научноизследователска и развойна дейност в цял свят. С помощта на усъвършенствани технологии избягваме необходимостта да създаваме прототипи на продукти, но въпреки това сме в състояние да оценим и добавим подобрения в конструкцията. Разработили сме метод за покриване на целите за намаляване на CO2 още в процеса на конструиране, обхващащ всяка част от жизнения цикъл на продукта, включително производството и употребата. За нашата серия imageRUNNER ADVANCE това доведе до значителни икономии на енергия при употребата, а за някои продукти започнахме да публикуваме данни за тяхното въздействие върху околната среда през експлоатационния им живот http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Доброволно споразумение на Европейския съюз

Намаляване на опасните вещества

Разработване на възобновяеми материали

По-малки продукти, по-лека опаковка

Европейско производство

Доброволно споразумение на Европейския съюз

Canon подписа доброволно споразумение (VA) за подобряване на екологичната ефективност на оборудването за обработка на изображения през юни 2011 г. Тази саморегулираща инициатива е създадена от производителите на оборудване за обработка на изображения и е одобрена от Европейската комисия през януари 2013 г. като еквивалент на задължителна регулация. Според VA всяка от 16-те подписали споразумението компании приема, че поне 90% от всички модели устройства за обработка на изображения в областта на печата, които тя пуска на пазара, трябва да съответстват на минималните изискванията за ефективност по отношение на TEC (типична консумация на енергия) и OM (режим на работа). Тази мярка набелязва цели за намаляване въздействието върху околната среда на устройства за печат и копиране в ЕС. VA адресира използването на мастило, тонер и хартия, както и тяхното рециклиране.

Това доброволно споразумение включва конкретни ангажименти за енергията (Energy Star®), икономии на хартия (функцията за дуплекс е активирана по подразбиране), и информация за възможностите за рециклиране на консумативите в края на жизнения им цикъл. По силата на това доброволно споразумение производителите ще дават изрични наставления на потребителите относно отговорното използване на хартията за печат.

Научете повече за Доброволното споразумение на Европейския съюз.

  Горе

Намаляване на опасните вещества

Проектираме продуктите си така, че да отговарят или да надвишават съответните разпоредби, като всички опасни вещества съответстват или са под законовите ограничения, определени в Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS) и Регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В някои случаи надвишаваме законовите изисквания, като премахваме напълно опасните вещества. Например от 2005-та година насам медицинското оборудване с марка Canon отговаря на изискванията на RoHS, макар и регламентът RoHS да не се прилага за медицинско оборудване до 2014 г. Научете повече за продуктите ни за медицинско оборудване.

Наред с това следваме програма за екологично снабдяване, като проверяваме и следим веществата в продуктите, които купуваме от нашите доставчици. Научете повече за Програмата ни за екологично снабдяване.

  Горе

Разработване на възобновяеми материали

Тази нова пластмаса би могла да намали производствените емисии на CO2 с 20% в сравнение с традиционната пластмаса. Нашите принтери за печатно производство imagePRESS C7010VP и imagePRESS C6010 включват части от биопластмаса.

  Горе

По-малки продукти, по-лека опаковка

Picture_updated_orange banner_2013Намаляването на размера и теглото на продуктите ни, без това да повлияе върху работата им, и подсилването на корпусите намалява ресурсите и означава, че ни е необходима по-лека опаковка. Наред с това намаляваме опаковките, когато това е възможно. Тези две действия подобряват товарната ефективност, когато транспортираме продуктите си, и намаляват емисиите на CO2. Прочетете повече за това, как подобряваме логистиката.

Например в сравнение с MP540 от 2008 г., серия PIXMA MG5500, пусната през 2013 г., е 22% по-лека, 4% по-малка и изисква 12% по-малко опаковане.

Теглото на опаковката на някои патрони с мастило бе намалено с около 50% и повечето се опаковат в картон, който се рециклира лесно от клиентите. Когато мастилените патрони са опаковани в пластмасови блистери, те са изработени най-малко от 70% рециклирана пластмаса.

Прочетете повече за дейностите за рециклиране.

  Горе

Европейско производство

До този момент производството ни в Европа бе фокусирано основно в нашата програма за рециклиране на лазерни тонер касети в Canon Бретан и производството на фабрично възстановени нови модели – в Canon Гийсен. Продуктите, продавани в Европа, Близкия изток и Африка, са произведени в Азия, Канада, Нидерландия и Германия. Всички глобални производствени дейности, включително и тези в Océ и Optopol, се отчитат директно пред Canon Inc.

Сред най-новите придобивания в Европа са DelftDI, NT-ware, Milestone и I.R.I.S. Group – всички, произвеждащи софтуер и решения. Тези придобивания ни помагат да диверсифицираме и подсилим услугите, които можем да предложим на клиентите си, като така подпомагаме бъдещия растеж. Например придобиването на Milestone значително ще увеличи софтуерните ни възможности в областта на мрежовото видеонаблюдение.

  Горе

spacer
					image
Околна среда
Употреба
Рециклиране
Операции
ISO 14001
Речник
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report