Операции – Подобряване на отговорността на своята дейност

Съобразно корпоративната ни философия "Киосей" се стремим да намалим въздействието върху околната среда на своята дейност. Нашата харта за околната среда очертава основните стъпки, които предприемаме, за да постигнем баланс между устойчивото развитие и просперитет, отговорното използване на ресурсите и намаляването на въздействието върху околната среда.

Предприемаме действия чрез инициативи, правила и процедури за намаляване на въздействието и предотвратяване на климатичните промени. Стратегията ни за управление на въздействието върху околната среда включва действия относно управлението на въглеродните емисии,

Picture_banner_footprint

ограничаване на използването на ресурси, контрол на емисиите, отпадъците и замърсяването, както и рециклиране. В бизнес обектите си се стремим към биоразнообразие и подобряване на ареалите, доколкото е възможно.

Полето по-долу показва нашите цели и напредък в Европа, Близкия изток и Африка към днешна дата:

Област Стремеж Цел* НАПРЕДЪК ЗА 2013 ГОДИНА
Изпускане на парникови газове в атмосферата за Canon EMEA Намаляване с 1,5% годишно спрямо оборота (в сравнение с 2010 г.) -15% до 2020 г.* -7% спрямо 2010 г.
Ефективност на ресурсите Увеличаване на рециклирането на отпадъци във всички офиси в EMEA 52% до 2014 г.* 50%
Увеличаване на рециклирането на отпадъци в складовете на Canon, включително и онези, чието управление е възложено на трети страни 85% до2014 г.* 83%
Продажба на екологични продукти Увеличаване на продажбата на сертифицирани и рециклирани хартии 75% от оборота при хартията до 2014 г.* 86% от оборота при хартията
Екологична eфективност на транспорта Намаление спрямо нетните продажби за 2012 г. -2% 2013 Не е постигнато

* Измерено според консолидираните комбинирани данни за базова ефективност за 2010 г. на Canon и Océ

Европейска харта за околната среда

ISO 14001

Спестяване на емисии на въглероден диоксид

Енергийна ефективност

Пестене на ресурси

Безопасност на клиентите и служителите

Доклади за устойчиво развитие

Намаляване на климатичните промени

ISO 14001

Canon получи световен сертификат през 2007 г. по взискателния стандарт за управление на околната среда ISO 14001 и се стреми към непрекъснато подобряване във всичките си обекти. Около 200 обекта в 25 държави в Европа, Близкия изток и Африка са сертифицирани към момента.

  Горе

Спестяване на емисии на въглероден диоксид

 • Логистика: Променяме методите си за дистрибуция към железопътен и морски транспорт, за да намалим емисиите на CO2. Процесът ни на намаляване на размерите на продуктите и опаковките води до по-голяма ефективност на товарите. Имаме централни складове в Европа. Ако погледнем на Европа като един (виртуален) склад, това ни позволява да наблюдаваме стоковите наличности в националните складове до момента на изпращане на продукта. Така можем да доставяме продукти, където са необходими, и да избягваме транспортирането им между отделните складове.
 • eПоддръжка: Много от многофункционалните ни устройства могат да бъда обслужвани дистанционно и да се разрешават всякакви проблеми. Така се спестяват емисии на CO2 от посещенията на инженери и се предлага на клиентите по-бърз ремонт.
 • Офисно пространство: Съгласно интеграционната програма на Océ сме реализирали спестявания от 36 000 m² офисна площ от 2011 г. насам – което се равнява на над един килотон емисии на CO2
 • Автомобили на компанията: политиката на Canon Европа за автомобили на компанията в момента (2014) ограничава емисиите на CO2 до максимум от 120 g/km, като прогресивно намалява лимита спрямо предходните години. Единствено Русия продължава с ниво 130 g/km поради ограничени наличности на подходящи коли, отговарящи на 120 g/km. В някои държави предлагаме съвети или курсове за водачите на фирмени автомобили, като ги насърчаваме да шофират по-безопасно и ефективно, за да пестят гориво.
 • Командировки: Следим годишните статистики за командировки и насърчаваме служителите си да използват телефонни и видеоконференции, когато това е възможно.

  Горе

Енергийна ефективност

 • Сгради: Имаме политика на обновяване на сгради, която включва екологични подобрения на сградите ни, когато постройките го позволяват. Това включва функции като слънчеви PV панели, автоматично осветление и топлообменници.
 • ИТ ефективност: Чрез подмяна и виртуализация на сървърите от 2009 г насам почти сме преполовили енергията, необходима за захранване и охлаждане на нашите центрове за данни (2,8 млн. kWh спрямо 4,4 млн. kWh).
 • Възобновяема енергия: Стремим се да купуваме енергия от възобновяеми източници в зависимост от местните цени и предлагане. Понастоящем 11 офиса в Европа купуват между 70 и 100% възобновяема енергия.

  Горе

Пестене на ресурси

 • Picture_banner_waste recХартия: Следваме отговорна политика за снабдяване с хартия и разполагаме с възможност за проследяване за цялата ни мрежа за разпространение на хартия. Както централата ни за Европа, Близкия Изток и Африка, така и осем от европейските ни търговски организации разполагат със сертификати от FSC® или PEFC. През 2013 г. 75% от хартията, доставена от нас, е сертифицирана от FSC или PEFC.
 • Вода: Намаляваме консумацията на вода при операциите си, в това число намаляваме количеството вода, използвано за измиване на тоалетни и използваме дъждовни и непитейни води, ако съоръженията го позволяват.
 • Събития: При участие в изложения имаме указания, които съветват организаторите и доставчиците относно използваните материали за щандове и разделно събиране на отпадъците с цел избягване на депониране в сметища. Работим съвместно с доставчиците си за изложения, за да следим съответствието с принципите и правим проверки за по-големите си участия в изложения Когато е възможно, използваме отново материалите от нашите щандове при последващи събития.
 • Отпадъци в офисите: Когато съоръженията го позволяват, в офисите ни се събират разделно отпадъци за рециклиране, за да се избегне депониране в сметища.

  Горе

Безопасност на клиентите и служителите

Имаме задължително обучение за повишаване на информираността относно химичната безопасност за служители, работещи с опасни химикали. Това гарантира, че химикалите се обработват и използват правилно, като се предпазват служителите и клиентите. Нашата програма за екологично снабдяване гарантира, че спазваме съответните разпоредби за опасни химични вещества в купуваните от нас компоненти.

  Горе

Доклади за устойчиво развитие

Canon Europe изготвя ежегоден доклад за устойчиво развитие. Намерете последните доклади за устойчиво развитие на Canon Europe и Canon Inc. тук.

  Горе

Намаляване на климатичните промени

Обучаваме всички служители относно информираност за околната среда чрез начално обучение и онлайн обучение, за да им помогнем да разберат колко е важно за нас намаляването на въздействието върху околната среда и как това се вписва в конкретната им работа.

Много национални представителства на Canon и служителите в тях активно поддържат проекти и организации за опазване на околната среда в тяхната общност чрез спонсориране, дарения и доброволни дейности.

Офисът на Canon UK е добър пример за биоразнообразието и възстановяването на ареалите в съчетание с бизнеса. Местността, където се намира офисът, включва озеленени и естествени зони, които приютяват разнообразни представители на дивата природа, включително пчелни кошери. В Испания, Canon поддържа Отговорната гора на Canon (Bosque Responsable Canon) във Валенсия, като служителите помагат за засаждането на дървета и подрязване на растителността. Прочетете повече за регионалните и местните ни проекти.

  Горе

spacer
					image
Околна среда
Продукти
Рециклиране
Употреба
ISO 14001
Речник
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report