Речник

Въглеродно неутрален

Затворена верига (материал) рециклиране

Дуплекс

Фабрично възстановени нови модели

Рециклиране

Обновяване

Повторна употреба

2 в 1 (2 на страница), 4 в 1 (4 на страница), N на страница

Въглеродно неутрален

"Въглеродно неутрален" означава, че чрез прозрачен процес на изчисляване на емисиите, намаляване на тези емисии и компенсиране на остатъчните емисии нетните въглеродни емисии се равняват на нула.“*
*определение на правителството на Обединеното кралство, отдел за енергия и климатични промени, октомври 2009 г.

  Горе

Затворена верига (материал) рециклиране

Продуктите в края на жизнения им цикъл се събират чрез система за събиране на Canon и материалите се извличат чрез механична обработка в завод на Canon за използване като суровини в производството на нови продукти/компоненти на Canon (не само за същите продукти). Тези продукти се събират отново в края на следващата фаза на използване и се обработват по същия начин.

  Горе

Дуплекс

Отпечатване от двете страни на страницата, известно още като двустранен печат.

  Горе

Фабрично възстановени нови модели

ФВНМ устройството представлява нова версия на оригиналния модел, създадена както с нови, така и със съществуващи части. Оригиналното оборудване се събира от пазара, изпраща се във фабрика на Canon и се разглобява основно. Разглобените части се почистват щателно и се тестват изцяло, след което всяка повторно произведена машина се подлага на същия процес за гарантиране на качеството като новопроизведените устройства, за да се гарантира, че е със същото качество като оригиналната машина, както и че работи по същия начин.

  Горе

Рециклиране

Всяка операция по възстановяване, чрез която отпадъчни материали се преработват за получаване на продукти, материали или вещества за оригиналната или за други цели, без да променят конфигурацията на материала си. То включва преработка на органични материали, но не включва възстановяването на енергията и преработката в материали, които трябва да се използват за гориво или за пълнеж.

  Горе

Обновяване

Продуктите се връщат до завод на Canon или местен обект на Canon за обновяване, което изисква извършване на малко количество работа (напр. замяна на части за профилактична поддръжка) за възстановяване на продукта до подходящо състояние за повторна продажба/отдаване под наем.

  Горе

Повторна употреба

Всяка операция, чрез която продукти или компоненти, които не са отпадък, се използват отново за целта, за която са предназначени..

  Горе

2 в 1 (2 на страница), 4 в 1 (4 на страница), N на страница

2 в 1 (2 на страница): Отпечатване на две страници върху едната страна на хартията (напр. лист A4)
4 в 1 (4 на страница): Отпечатване на четири страници върху едната страна на хартията.
N на страница: Отпечатване на множество страници върху едната страна на хартията.

  Горе

spacer
					image
Околна среда
Продукти
Употреба
Рециклиране
Операции
ISO 14001
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report