Директива ОЕЕО – Canon и Директивата ОЕЕО

Директивата на Европейския съюз (ЕС) за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) („Директивата“) е част от националното законодателство на всяка държава-членка на ЕС. Тя е приложена и в държавите от ЕИП – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Тя цели намаляване на въздействието на електрическите отпадъци върху околната среда.

Като производител на електронни продукти, Canon се грижи за събирането и обработването на ОЕЕО във всяка държава от ЕС, където имаме национално търговско представителство, в съответствие с Директивата ОЕЕО.

Клиентите ни могат да предават използвано оборудване на Canon в предназначено за целта място за депониране или да го връщат при купуване на подобно ново оборудване.

Информация за клиенти – ЕС и ЕИП
Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

ОЕЕ_символ

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.

Допълнителна информация
За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Програма на Canon за рециклиране на тонер касети
Canon също така изпълнява и своя програма за рециклиране на тонер касети в съответствие с Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). За повече информация посетете нашия уеб сайт за рециклиране на касети.

Информация за центровете за обработка и рециклиране
В съответствие с Директивата, Canon предостави информация на центровете за обработка и рециклиране за различните електрически и електронни компоненти и материали, които се съдържат в продуктите ни, включително всякакви опасни вещества.

spacer
					image
Бизнес
Регламент REACH
Директива за батериите
ISO 9001
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report