Директива за батерии – Отпадъци от батерии

Като производител или вносител на батерии Canon е член на системи за рециклиране на отпадъци от батерии и акумулатори във всяка държава-членка на Европейския съюз (ЕС), в която оперира. Наред с това ние спазваме задълженията си да отчитаме и финансираме събирането и обработката на батерии.

Директива за батерии
Директивата на ЕС относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (2013/56/ЕО) („Директивата“) бе публикувана през 2008 г. и е ратифицирана от всички държави-членки на ЕС. Тя цели да увеличи рециклирането на отпадъците от батерии и акумулатори, за да намали въздействието им върху околната среда.

Клиентите ни могат да върнат използваните батерии от техните продукти на Canon в общински център за събиране или регистриран пункт за събиране.

Информация за клиенти – ЕС и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
Символът по-долу указва, че батериите и акумулаторите, използвани в този продукт, трябва да бъдат изхвърлени отделно от битовите отпадъци в съответствие с Директивата и местните разпоредби.

Символ на батерии

Ако под показания по-горе символ е отпечатан химичен символ, той указва, че тази батерия или акумулатор съдържа тежък метал (живак, кадмий или олово) в концентрация над допустимия праг, посочен в Директивата.

Батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят като несортиран общински отпадък. Потребителите на батерии и акумулатори трябва да използват наличната система за третиране на такива отпадъци за връщането, рециклирането и обработката на батерии и акумулатори.

Ако продукт на Canon съдържа батерии, които не могат да бъдат извадени, целият продукт вече е обхванат от Директивата за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) на ЕС и трябва да бъде предаден в упълномощен събирателен пункт за ОЕЕО. След това събирателният пункт ще вземе съответните мерки за рециклиране и обработка на продукта, включително батериите.

Участието на клиентите в събирането и рециклирането на батерии и акумулатори е важно за намаляването на потенциалните въздействия от батериите и акумулаторите върху околната среда и човешкото здраве поради веществата, използвани в тях.

В ЕС има отделни схеми за събиране и рециклиране за батерии и акумулатори. За да научите повече за схемите за рециклиране на батерии и акумулатори, достъпни във вашия регион, се свържете с местната администрация, органа по отпадъците или сметосъбиращото дружество.

spacer
					image
Бизнес
Директива за ОЕЕО
Регламент REACH
ISO 9001
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report