Декларация на Canon относно REACH регламент ЕС № 1907/2006

Януари 2018 г.

Регламентът REACH (EC 1907/2006) влиза в сила на 1 юни 2007 г., като целта му е подобряване на начина, по който се управляват химически вещества самостоятелно, в препарати и в изделия¹ в Европа.

В съответствие с ангажимента на Canon Group за отговорност към околната среда, ние прилагаме проактивен подход с цел да осигурим непрекъснатото съответствие с всички наши задължения към REACH.

Съобщение относно "вещества, пораждащи сериозно безпокойство" (SVHC)
Списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство, съгласно Член 59 от REACH регламента е публикуван за първи път на 28 октомври 2008 г. и се актуализира приблизително на всеки 6 месеца. Актуалният списък с кандидат-вещества може да бъде намерен на уебсайта на Европейската агенция по химикалите (ECHA - European Chemicals Agency).

Веригата за доставки на Canon Europe е подчинена на нашата строга Програма за екологично снабдяване и затова изискваме от нашите доставчици да ни предоставят подробна информация относно наличието на определени вещества, включително SVHC, в изделията, които ни доставят. Редовно актуализираме проучванията ни на доставчиците с цел да отразим промените в международното законодателство, които могат да дадат отражение върху продуктите ни (т.е. електрически и електронни продукти), включително редакции, направени в списъка с кандидат-вещества.

Като производител и доставчик на изделия ние сме длъжни по силата на Член 33 на регламента REACH да предоставяме информация относно SVHC вещества, които присъстват в концентрация, надхвърляща граничния праг от 0,1 тегловен процент. В случай че е налице нова информация, която да налага допълнителни мерки, ще информираме нашите клиенти възможно най-скоро чрез тази уебстраница.

Декларация на Canon във връзка с изделията според регламента
Веществата, посочени по-долу, може да се съдържат в изделия на Canon с концентрация над прага:


Наименование на веществото CAS/EC номер Изделие Приложение
Бис (2-етилхексил фталат) (DEHP) 117-81-7 PVC кабели Пластификатор
Борна киселина 10043-35-3/11113-50-1 Фотохартия Свързващо вещество
Динатриев тетраборат, анхидрат 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Части на абсорбатор за отпадно мастилоФотохартия Забавител на горенетоСвързващо вещество


Декларация на Océ за изделията
Веществата, посочени по-долу, може да се съдържат в изделия на Océ с концентрация над прага.

Наименование на веществото CAS/EC номер Тип част Употреба Тип принтер
Оловен цирконат титанат (PZT) 12626-81-2 Печатаща глава Пиезоматериал в печатащата глава Пиезо мастиленоструйни принтери
Оловен моноксид 1317-36-8 Двигател/вентилатор   Принтери ColorWave
Диборен триоксид 1303-86-2 Двигател/вентилатор Забавител на горенето Широкоформатни принтери
N,N-диметилацетамид (DMAC) 127-19-5 двигател   Принтери Arizona
UV-328 25973-55-1 двигател абсорбатори на ултравиолетова светлина в пластмаси Принтери Arizona
UV-320 3846-71-7 двигател абсорбатори на ултравиолетова светлина в пластмаси Принтери Arizona
Ди(2-етилхексил) фталат (DEHP) 117-81-7 двигател пластификатор Принтери Arizona
Хексахидрометил-фталат анхидрид 25550-51-0 Електронни компоненти Омрежващ агент Няколко


Информационни листове за безопасност (SDS)
Предоставяме на крайните ни потребители Информационни листове за безопасност (SDS) за нашите мастила, тонери и сервизни химически агенти с цел да ги информираме за безопасната им употреба и начин на изхвърляне в рамките на веригата ни за доставки.

Моля, използвайте връзките по-долу за достъп до SDS:

За продукти на Canon: http://www.canon-europe.com/sds/
За продукти на Océ: http://downloads.oce.com

Допълнителна информация
Ако имате въпроси, моля свържете се с нас на имейл адрес: Ceu-Reach@canon-europe.com.

За допълнителна информация относно регламента REACH моля посетете уебсайта на Европейската агенция по химикалите (ECHA - European Chemicals Agency).

Отказ от гаранция
Цялата информация в това изявление е предоставена съгласно пълната информираност на Canon по време на изготвянето на декларацията. Декларацията се предоставя само с информативна цел. Canon предоставя тази информация без каквито и да е гаранции, преки или косвени, включително, но не само, гаранции за конкретна цел. Canon не гарантира, че съдържанието не съдържа грешки.


¹ Съгласно дефиницията за изделие в регламента REACH (EC)1907/2006.

spacer
					image
Бизнес
Директива за ОЕЕО
Директива за батериите
ISO 9001
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост