Бизнес – Отговорен бизнес

В стремежа си към отговорен бизнес целим да създадем по-голяма икономическа стойност, от която да се възползват широк кръг от заинтересовани лица и други групи. Постигаме това, като предлагаме продукти, услуги и решения, които подпомагат конкурентоспособността на бизнеса, подобряват здравето на хората в общностите и подобряват начина на живот на клиентите и обществото.

Нашите продукти и услуги включват услуги за управление на печата и бизнес решения, включително аутсорсинг на бизнес процеси и решения за съхранение на изображения – от фотоапарати до многофункционални устройства, от студийни видеокамери до цифрова радиография, от полупроводници до скенери, от принтери за производствен печат и широкоформатни принтери до консултантски услуги, от проектори до калкулатори. Прочетете повече за нашите продукти за дома, здравеопазване, бизнес продукти, услуги и решения.

Нашата философия Киосей означава, че приемаме сериозно отговорността си да допринасяме за стабилна икономика, която добавя стойност за всеки. Нашият бизнес успех помага на местните и регионалните икономики, създавайки стойност за клиентите и други заинтересовани лица, като например доставчици, служители и правителства.

Научете за това как взаимодействаме със заинтересованите страни. Взаимоотношения със заинтересованата страна

Глобален договор на ООН

Picture_banner_BusinessИмаме строги правила и процедури, които ни помагат да спазваме приложимите закони и разпоредби, като така отговаряме на очакванията на заинтересованите лица. Отговорният бизнес за нас обаче е повече от просто спазване на законодателните норми. Той се отнася и до това как очакваме да действат служителите ни на работното място, какво е отношението към тях и какви действия предприемаме, за да правим бизнес честно и безопасно, като защитаваме клиентите си и околната среда, имаме етични принципи, плащаме данъци и показваме най-добрите практики.

Picture_UNGC logoЗа да подчертае ангажимента си към отговорен бизнес и да утвърди подхода си за затвърждаване устойчивостта на своята стратегия, култура и бизнес, Canon Европа подписа Глобалния договор на ООН, ангажирайки се с неговите 10 универсални принципа в областта на човешките права, труда, околната среда и борбата с корупцията.

Научете за това как подкрепяме обществото и социалната отговорност.
Научете за това как намаляваме въздействието си върху околната среда.

Доклад за устойчиво развитие на Canon EMEA за 2013 г.

Съответствие и действия

Като клон на Canon Inc., нашата компания-майка, сме включени във вътрешния процес на управление, като участваме в срещите на разширената етична комисия и заседанията на комисията по съответствия, която взема решения в подкрепа на съответствието с правилата, нормите и принципите. Включваме съответствието в корпоративното си управление наред с етичната търговия, законите и разпоредбите, икономическото въздействие, отговорностите на работодателя и служителите и безопасността на продуктите.

Вътрешната ни група за оценка на съответствието гарантира, че разбираме и вземаме предвид въздействията на новото законодателство и разпоредби върху нашия бизнес, преди да бъдат приведени в сила, за да може да планираме съответни действия Съответствието със законодателните норми е допълнителна гаранция за клиентите ни, като ни помага да продаваме съответстващи на изискванията и безопасни продукти по честен и отговорен начин.

Спазваме съответните закони и разпоредби в държавите, в които оперираме. Участваме в отраслови асоциации и групи, занимаващи се с аспекти от разпоредбите за околната среда и безопасността на продуктите, като се стремим да предвиждаме законодателните промени и активно да търсим възможности за участие в създаването им. Членствата включват DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Японски бизнес съвет в Европа (JBCE), COCIR и CSR Europe.

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Регламент REACH

Ограничаване на опасните вещества (RoHS)

Директива за батериите и акумулаторите

Директива за опаковките

Еко декларации

Информационни листове за безопасност (на материалите)

Нормативен акт Sarbanes-Oxley

ISO 9001

ISO 27001

Етичен кодекс

ISO 14001

Програма за екологично снабдяване

Патенти

Борба с фалшифицирането

Минерали от Демократична република Конго

Отношения с инвеститорите

Служители

Управление на веригата за доставки

Антикорупционни практики и корупция

Подаръци и развлечения

Равнопоставена конкурентна среда

Взаимоотношения със заинтересованата страна

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Canon спазва Директивата на Европейския съюз (ЕС) (2012/19/EU) за отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която цели намаляване на влиянието на отпадъците от електронни продукти върху околната среда. Директивата за ОЕЕО е част от законодателството на всяка държава-членка на ЕС. Научете повече за Canon и Директивата ОЕЕО.

  Горе

Регламент REACH

REACH регламентът ЕС № 1907/2006 налага преразглеждане на свойствата на химикалите с цел идентифициране на потенциалните искове за човешкото здраве и околната среда. Canon работи в тясно сътрудничество с партньорите от своята верига за доставки, за да осигури постоянно съответствие с REACH регламента. Научете повече за Canon и Регламента REACH. Прочетете повече за програмата за екологично снабдяване на Canon.

  Горе

Ограничаване на опасните вещества (RoHS)

Canon спазва директивата RoHS на ЕС (2011/65/EU) и в някои случаи надвишава изискванията й. Директивата RoHS цели намаляване на въздействието върху околната среда от отпадъци от електрическо и електронно оборудване в края на жизнения му цикъл чрез намаляване на законовите количества от шест вещества, които оборудването може да съдържа. Продуктите, продавани в Европейския съюз, не могат понастоящем да съдържат повече от посочените количества олово, кадмий, живак, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) или полибромирани дифенилни етери (PBDE) Ние се подготвяме за допълнителните вещества, които ще бъдат включени в Регламента за RoHS за изпълнение около 2017. Научете повече за отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

  Горе

Директива за батериите и акумулаторите

Като производител или вносител на батерии сме членове на схеми за рециклиране на отпадъци от батерии и акумулатори във всяка държава-членка на Европейския съюз (ЕС), в която оперираме. Спазваме задълженията си да отчитаме и финансираме събирането и обработката на батерии. Директивата за батериите на ЕС (2013/56/ЕО) цели да се намали въздействието върху околната среда на батериите и акумулаторите и да се увеличи рециклирането на отпадъци от батерии и акумулатори.

Някои от калкулаторите ни са проектирани да използват само слънчево захранване, така че изобщо не им е необходима батерия, или използват двойно захранване от слънчева енергия и батерия, за да пестят енергия. Научете повече за гамата ни от пестящи енергия калкулатори и как да рециклирате батериите си.

  Горе

Директива за опаковките

Canon участва в схеми за рециклиране на опаковки и финансира събирането и рециклирането на отпадъци от опаковки. Това е в съответствие с Директивата на Европейския съюз относно опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/ЕО) и местните разпоредби в държавите, където имаме национални търговски представителства. Също така продължаваме да намаляваме необходимото количество опаковки на продуктите.

  Горе

Еко декларации

Canon обявява еко декларации, за да предостави информация за екологичните характеристики на нашите продукти, обхващащи използването на материалите и енергийната ефективност. Свържете се с националния офис на Canon в своята държава за повече информация за еко декларациите.

  Горе

Информационни листове за безопасност (на материалите)

Информационните листове за безопасност (на материалите) (MSDS) предоставят информация за потенциално опасните ефекти от излагането на химикали или други потенциално опасни вещества. Посетете нашия уебсайт за MSDS за всички мастила и тонери, използвани в продукти на Canon, и за сервизни материали, публикувани от нашите сервизни техници. Можете да откриете MSDS на Océ в този сайт. Ако имате въпроси за документацията за MSDS, се свържете с националния офис на Canon в своята държава.

  Горе

Нормативен акт Sarbanes-Oxley

Тъй като акциите на Canon се търгуват на Нюйоркската фондова борса, Canon спазва разпоредбите на нормативния акт Sarbanes-Oxley.

  Горе

ISO 9001

Няколко обекта на Canon Europe разполагат със система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001. Тя се фокусира върху процесите за управление на качеството в организацията с цел да се удовлетворят изискванията на клиентите и някои законови разпоредби. Системата не се отнася до качеството на продуктите. Вижте списък с обектите, сертифицирани по ISO 9001. Вижте списък с обектите на Océ, сертифицирани по ISO 9001.

  Горе

ISO 27001

Canon Europe получава сертификация по ISO 27001 по отношение на своята система за управление на информационната сигурност, което затвърждава убеждението на клиентите, че се придържаме към първокласните световни стандарти. ISO 27001 засяга всички въпроси, касаещи информационната сигурност, започвайки от управлението на риска и одитирането до безопасността на продуктите и управлението на инциденти.

  Горе

Етичен кодекс

Всички служители на Canon трябва да приемат единния за цялата ни компания Етичен кодекс. За всички нас той представлява обща рамка, посочваща изискванията относно спазването на нашите юридически и етични бизнес задължения. В него се установяват нашите стандарти за отговорно поведение от страна на служителите в най-различни области, от защитата на поверителна информация до забраната на неприемливото поведение. Кодексът е подкрепен от допълнителни правила за поведение на работното място, валидни за Европа, Близкия изток и Африка.

  Горе

ISO 14001

Canon получи световен сертификат през 2007 г. по взискателния стандарт за управление на околната среда ISO 14001 и се стреми към непрекъснато подобряване във всичките си обекти. Около 200 обекта в 25 държави в EMEA са сертифицирани към момента. Нещо повече, в съответствие с интеграционния процес с Océ някои обекти ще бъдат приведени под глобалния сертификат на Canon.

  Горе

Програма за екологично снабдяване

През 2008 г. стартирахме нашата програма за екологично снабдяване в EMEA, за да гарантираме, че използваме безопасни материали и компоненти. Изискваме от доставчиците да проверят дали отговарят на съответните разпоредби и да наблюдават собствените си доставчици. Разпоредбите обхващат области от опасни химикали до дървесина.

Извършваме проверки на нашите доставчици въз основа на оценка на риска. Актуализираме въпросника към доставчиците в съответствие с промените в съответните разпоредби. Новите доставчици трябва да попълнят пълния въпросник и съответно да преминат към етап на проверка; настоящите доставчици трябва да потвърдят съответствието си с най-новите актуализации в разпоредбите.

Заедно с нашите доставчици, работим по всички области, изискващи подобрение. Това ни помага да сме сигурни, че всички закупувани от нас части и продукти са в съответствие с действащото в Европейския съюз законодателство, както и с програмата за екологично снабдяване на Canon, така че клиентите да бъдат защитени от употребата на опасни химически вещества. Научете повече за програмата за екологично снабдяване на Canon.

  Горе

Патенти

Всяка година регистрираме увеличаващ се брой патенти в EMEA, които защитават нашите нови продукти и разработки. Сред тях са хардуер и софтуер, консумативи, оптични продукти, медицинско оборудване и софтуер за управление на печата и сканирането. Когато е необходимо, завеждаме патентни искове в EMEA срещу трети страни, които нарушават правата ни.

С разширяването на нашата дейност чрез придобиване и излизане на нови пазари се увеличава необходимостта да защитим изобретенията и разработките си в ЕМЕА и ние предприемаме стъпки да посрещнем тези предизвикателства.

  Горе

Борба с фалшифицирането

Работим усърдно, за да спрем разпространението на пазара на фалшифицирани продукти, имитиращи марката Canon. Нашият екип по интелектуална собственост работи в тясно сътрудничество с полицията, митническите органи, агенциите по търговски стандарти и национални и международни организации за предотвратяване фалшифицирането на продукти Canon. Това ни помага да утвърждаваме марката и репутацията си и да защитаваме клиентите си. Фалшивите продукти Canon са незаконни и използването им може да навреди на потребителите. По всяка вероятност фалшификатите не съответстват на Европейските закони за опазване на околната среда, например WEEE и REACH. Прочетете повече за инициативите срещу фалшифицирането и свързана информация за продуктите.

  Горе

Минерали от Демократична република Конго

Моля вижте информацията в уебсайта са Сanon Inc.

  Горе

Отношения с инвеститорите

За допълнителна информация посетете нашия уеб сайт, посветен на отношенията ни с международни инвеститори.

  Горе

Служители

Очакваме служителите ни да удовлетворяват високите ни стандарти и им осигуряване безопасни условия на труд и равни възможности. Разполагаме с разнообразни практики, целящи да гарантират, че се отнасяме справедливо към служителите ни и работим отговорно, като това включва и антикорупционни практики и корупция, равнопоставена конкурентна среда, подаръци и развлечение, социални медии. Тези правила помагат на служители ни да разберат значението на съответните процедури и нормите за приемливо поведение. Прочетете повече за правилата ни за поведение на работното място и условията за кариерно развитие.

  Горе

Управление на веригата за доставки

Кодексът на поведение на доставчиците на Canon в EMEA изисква всички наши доставчици да работят в съответствие с международните стандарти за труд, човешки права и опазване на околната среда. Кодeксът е включен в нашите Общи условия за покупка.

Вижте още Политиката за снабдяване на Canon Inc. и указанията за доставчици по отношение на човешките права, детския труд, практиките за етичен, честен и социално отговорен бизнес.

  Горе

Антикорупционни практики и корупция

Повече информация ше откриете в правилата ни за поведение на работното място.

  Горе

Подаръци и развлечения

Повече информация ше откриете в правилата ни за поведение на работното място.

  Горе

Равнопоставена конкурентна среда

Всички служители задължително преминават обучение, подкрепено от мрежа национални правни консултанти, които могат да извършат консултиране по тези въпроси.

  Горе

Взаимоотношения със заинтересованата страна

Ние се ангажираме и имаме взаимоотношения с широк кръг заинтересовани страни - от тези, които използват нашите решения и услуги, до онези, които ни помагат да ги разработваме и предлагаме. Научете повече за свързаните с нас заинтересовани страни. Взаимоотношения със заинтересованата страна

  Горе

spacer
					image
Бизнес
Директива за ОЕЕО
Регламент REACH
Директива за батериите
ISO 9001
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост