Canon Europe

Можете да постигнете високи нива на производителност само ако разполагате с ефективна организационна структура.

През 2002 година Canon Europe предприе значително преструктуриране. Нашите ресурси в Европа сега включват:

  • Стратегическа централа във Великобритания, базата отдела Бизнес решения на Canon, където работи центърът за корпоративна стратегия
  • Работна централа в Холандия, базата на отдела Консуматорски продукти на Canon и европейския логистичен център ELC)
  • Европейски логистичен център в Ротердам, който изпълнява хиляди поръчки всеки ден
  • Над 20 локални представителства в различни страни
  • Център за изследвания и разработки във Франция

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Бизнесът на Canon Europe допринася с една трета към глобалните приходи от продажби на Canon, продавайки в над 100 държави в Европа, Средния Изток и Африка.

spacer
					image

Относно Canon

Философия
Canon по света
Canon Европа
Counterfeit